Anpassa trygghetssystemen efter dagens arbetsmarknad

A-kassa

Nyhet

2022-08-25

Kultursektorn har drabbats mycket hårt av Coronarestriktionerna. Långt ifrån alla har fått tillgång till krisstöden och många har fått avslag från a-kassan. Trygghetssystemen behöver förändras så att de även passar egenföretagare, kombinatörer och atypiskt anställda. Det lyfter Therese Svanström idag på webbinarie om kulturarbetare under pandemin.

Allt fler tjänstemän, främst inom kultur och media, är verksamma inom branscher och områden där det är vanligare med eget företagande, frilans och att man är kombinatör där man kombinerar eller går mellan anställning och eget företagande. Dessa grupper får inte den trygghet de har rätt till från de allmänna trygghetssystemen och sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.

A-kassan måste moderniseras

Endast ungefär hälften av alla öppet arbetslösa får någon ersättning alls från a-kassan. Det beror på att villkoren för att kvala in i a-kassan är för stränga. A-kassan är byggd för det tidigare industrisamhället, med fasta heltidsanställningar. Men då allt fler jobbar som egenföretagare och kombinatörer eller i atypiska anställningsformer blir resultatet att fler hamnar utanför försäkringen. Därför är TCO positivt inställda till a-kasseutredningens förslag om att ett inkomstvillkor ska införas istället för dagen arbetsvillkor. Det gör att fler kombinatörer och egenföretagare kommer kunna kvalificera sig för a-kassa.

Sjukförsäkringen måste förändras

I en undersökning som TCO har gjort uppger nästan hälften av egenföretagarna att de inte har något kompletterande skydd vid sjukdom. Andra hälften svarar att de täcks av privat sjukförsäkring. Var fjärde egenföretagare svarar att den huvudsakliga anledningen till att de har varit sjukfrånvarande utan ersättning är att det är för besvärligt att begära ersättning från Försäkringskassan.

TCO vill se förenklade och tydligare regler och ökade möjligheter att utgå från preliminära uppgifter om inkomster (tex preliminär deklaration, delbokslut, och hur hänsyn tas till periodiseringsfonder osv).

TCO har också efterfrågat en SGI som utgår från historiska inkomster, vilket skulle underlätta beräkningen av SIG för dem med många kortare anställningar, som också ofta kombinerar företagande med anställningar och går emellan.

Mer om atypiskt anställda

För TCO har gruppen med egenföretagare, kombinatörer och atypiskt anställda blivit allt viktigare i takt med att arbetslivet och arbetsmarknaden förändras – och det är en utveckling som berör allt fler yrkesområden på arbetsmarknaden. TCO har också i flera rapporter och undersökningar uppmärksammat de förändrade villkoren på arbetsmarknaden och de brister som finns i dagens trygghetssystem för dessa grupper. Till exempel har TCO i rapporten Atypiska företagare - Om relationen mellan företagare och deras uppdragsgivare uppmärksammat att det finns en stor grupp företagare som avviker från den traditionella bilden av en självständig företagare och som i vissa fall uppbär stora likheter i med arbetstagare i relationen till sina uppdragsgivare.

Therese Svanström medverkade i webbinarium

Webbinariet Fritt fall – om trygghetssystemen för kulturarbetare under pandemin arrangerades av Arena Idé och ABF på initiativ av filmare Gunnar Lindholm. Webinariet direktsändes på https://www.facebook.com/Arenaide/live den 27/5 2021.