Remissvar på promemorian En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

A-kassa

Remissvar

2023-07-04

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över Ds 2022:28 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring. TCO tillstyrker förslagen i Ds 2022:28 i sin helhet.

Det vill säga förslagen om att de tillfälliga lättnaderna ska gälla tills vidare när det
gäller:

  • Arbetsvillkoret som infördes under pandemin.
  • Det tillfälliga karensvillkoret som infördes under pandemin.
  • Den tillfälliga möjligheten för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att med stöd av 8kap. 7 § regeringsformen, meddela föreskrifter om undantag från lagens begränsning av företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i näringsverksamheten, den s.k. femårsregeln.

TCO har tidigare uttryckt att sex karensdagar är att betrakta som en hög självrisk och att antalet dagar bör sänkas på sikt. Det är dock rimligt att det finns ett visst inslag av självrisk i arbetslöshetsförsäkringen.

Läs hela remissvaret. 

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström