Arbetskraftsinvandring

Arbetsmarknad

Artikel

Arbetskraftsinvandring är och kommer vara viktig för Sveriges kompetensförsörjning. Sveriges reglering ger arbetsgivare stora möjligheter att rekrytera utländsk arbetskraft, vilket i grunden är bra. Men den innebär också att arbetskraftsinvandrare hamnar i en beroendeställning till arbetsgivaren, vilket ökar risken för exploatering och andra missförhållanden. TCO vill därför stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Detta görs bäst inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

  • Arbetskraftsinvandrare behöver bättre möjligheter att kräva de villkor de har rätt till genom sitt fackförbund eller på egen hand, samt fler incitament att anmäla missförhållanden till myndigheter.
  • Statligt satta lönenivåer för arbetskraftsinvandring löser inte problemen med exploatering och missbruk på arbetsmarknaden. Däremot riskerar det att försvaga den framgångsrika svenska arbetsmarknadsmodellen.
  • Inför rätt till skadestånd eller ersättning för arbetskraftsinvandrare i de fall arbetsgivaren avviker från de villkor som har lovats under tillståndsprövningen.
  • Stärk möjligheten för arbetskraftsinvandrare som för en process om ersättning eller skadestånd mot sin arbetsgivare att stanna kvar i Sverige under tid hen driver tvisten.

Behoven av av arbetskraft stora i både offentlig sektor och i näringslivet. Flera företag, myndigheter och organisationer har svårt att rekrytera på den svenska arbetsmarknaden. Möjligheten att rekrytera från länder utanför EU bidrar till samhällets utveckling och välstånd, samtidigt som nya möjligheter skapas för de människor som kommer till Sverige för att arbeta.

Men vårt öppna system för arbetskraftsinvandring får inte utnyttjas för en jakt på billigare arbetskraft från andra länder. Regeringens och de flesta riksdagspartiers ambition att minska arbetskraftsinvandringen genom statligt satta lönenivåer för arbetstillstånd och undantag för vissa yrkesgrupper bortser från fördelarna med den svenska lönebildningsmodellen. Det riskerar också att försvaga den svenska partsmodellen, stabiliteten på arbetsmarknaden och i förlängningen Sveriges konkurrenskraft.

Kollektivavtalsmodellen viktig för att stärka en utsatt grupp på arbetsmarknaden

Den fackliga grundidén är att alla människors har lika värde och rätt till goda villkor. Det är därför självklart för TCO att värna alla arbetstagares rättigheter i arbetslivet. Vi anser att en bra ordning och ett fungerande system för arbetskraftsinvandring ställer krav på löner, försäkringar och övriga villkor i nivå med relevant svenskt kollektivavtal samt inte gör skillnad på människor utifrån till exempel utbildning eller lönenivå.

Samtidigt är det väl känt att det förekommer att arbetskraftsinvandrare utnyttjas. De allvarligaste och mest omedelbara konsekvenserna av fusk och missbruk av arbetskraftsinvandring drabbar naturligtvis de arbetskraftsinvandrare som riskerar att utsättas för en farlig och undermålig arbetsmiljö, dåliga villkor, en lön som inte går att leva på, bland mycket annat.

Facket viktigt för att uppmärksamma och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

Fackföreningar är genom sina representanter och förtroendevalda de som är närvarande på arbetsplatser och har goda möjligheter att observera och rapportera missförhållanden. Åtgärder mot exploatering av arbetskraftsinvandrare får inte försvaga fackföreningarna utan bör naturligtvis stärka fackens möjligheter att agera. Det har varit ett framgångsrecept på svensk arbetsmarknad sedan arbetstagarrörelsen uppstod.

Den svenska partsmodellen kan bidra med fler lösningar

Genom att ställa krav på att arbetsgivare ska erbjuda lön, försäkringar och övriga arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal har Sveriges arbetstagare visat att det går att skapa goda förhållanden i arbetslivet och nå en balans mellan fack och arbetsgivares potentiellt motstående intressen.

Men ett problem i det svenska systemet för arbetskraftsinvandring är att arbetskraftsinvandraren i så hög grad befinner sig i en beroendeställning till arbetsgivaren. Det betyder bland annat att en arbetskraftsinvandrare som råkar ut för en oschysst arbetsgivare har svårt att hävda sina intressen. TCO vill därför se en bättre balans mellan arbetskraftsinvandrare och arbetsgivare samt stärka arbetsgivarens incitament att göra rätt för sig och självmant avhjälpa eventuella brister.

TCO vill att arbetskraftsinvandrare ska ha lika goda möjligheter som alla andra arbetstagare i Sverige att genom sitt fackförbund eller på egen hand anmäla missförhållanden till myndigheter och kräva de villkor som hen har rätt till. Det finns flera omständigheter i Sverige som försvårar för arbetskraftsinvandrare och TCO:s förslag för att komma till rätta med några av dem är att införa

  • rätt till skadestånd eller ersättning för arbetskraftsinvandrare i de fall arbetsgivaren avviker från de villkor som arbetskraftsinvandraren har lovats under tillståndsprövningen.
  • stärkt möjlighet för arbetskraftsinvandrare som för en process om ersättning eller skadestånd mot sin arbetsgivare att stanna kvar i Sverige under tid som han eller hon driver tvisten, till exempel genom att den nuvarande tidsfristen att söka ett nytt arbete på tre månader förlängs.
Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström