StartFakta och politikArbetsmarknad

Arbetskraftsinvandring och...

Arbetskraftsinvandring och integration

Arbetsmarknad

Artikel

Arbetskraftsinvandring är och kommer vara viktig för Sveriges kompetensförsörjning. TCO arbetar för att stärka arbetskraftsinvandrares position för att minska deras utsatthet på arbetsmarknaden och för att svenska kollektivavtal ska sätta nivån för löner, försäkringar och övriga villkor.

Arbetskraftsinvandring är och kommer att vara viktig för Sveriges kompetensförsörjning. Flera företag, myndigheter och organisationer har svårt att rekrytera på den nationella arbetsmarknaden och möjligheten att rekrytera från länder utanför EU bidrar till samhällets utveckling och välstånd samtidigt som nya möjligheter skapas för de människor som kommer till Sverige och arbetar.

Bristande likabehandling drabbar en utsatt grupp mycket hårt

Öppenhet måste kombineras med likabehandling och jakt på billigare arbetskraft får inte vara en drivkraft för arbetsgivare att anställa personer från andra länder. Den fackliga grunden är idén om alla människors lika värde och rätt till goda villkor. Det är därför självklart för TCO att bidra till integrationen och värna alla arbetstagares rättigheter i arbetslivet. Vi anser att en bra ordning och ett fungerande system för arbetskraftsinvandring ställer krav på löner, försäkringar och övriga villkor i nivå med relevant svenskt kollektivavtal samt inte gör skillnad på människor utifrån till exempel utbildning eller lönenivå.

Samtidigt är det väl känt att det förekommer att arbetsgivare snarare letar efter billigare arbetskraft än ny kompetens och att invandrad arbetskraft utnyttjas. De mest allvarliga och omedelbara konsekvenserna av fusk och missbruk av arbetskraftsinvandring drabbar naturligtvis de arbetskraftsinvandrare som riskerar att utsättas för en farlig och undermålig arbetsmiljö, dåliga villkor, en lön som inte går att leva på, bland mycket annat.

Den svenska partsmodellen kan bidra med fler lösningar

Genom att ställa krav på att arbetsgivare ska erbjuda lön, försäkringar och övriga arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal har Sveriges arbetstagare visat att det går att skapa goda förhållanden i arbetslivet och nå en balans mellan potentiellt motstående intressen. Men ett problem i det svenska systemet för arbetskraftsinvandring är att arbetskraftsinvandraren i så hög grad befinner sig i en beroendeställning till arbetsgivaren. TCO vill därför se en bättre balans mellan arbetskraftsinvandrare och arbetsgivare samt stärka arbetsgivarens incitament att göra rätt för sig och självmant avhjälpa eventuella brister.

TCO vill att arbetskraftsinvandrare ska ha lika goda möjligheter som alla andra arbetstagare i Sverige att genom sitt fackförbund eller på egen hand vidta åtgärder gentemot sin arbetsgivare. Det finns flera omständigheter i Sverige som försvårar för arbetskraftsinvandrare och TCO:s förslag för att komma till rätta med några av dem är att införa

  • En rätt till skadestånd eller ersättning för arbetskraftsinvandrare i de fall arbetsgivaren avviker från de villkor som arbetskraftsinvandraren har lovats under tillståndsprövningen.
  • En stärkt möjlighet för arbetskraftsinvandrare som för en process om ersättning eller skadestånd mot sin arbetsgivare att stanna kvar i Sverige under tid som han eller hon driver tvisten, till exempel genom att den nuvarande tidsfristen att söka ett nytt arbete på tre månader förlängs.

Sammantaget kommer TCO:s förslag att öka möjligheterna för arbetskraftsinvandrare att kräva de villkor som de har rätt till av sin arbetsgivare och därmed bidra till minska arbetskraftsinvandrares ofta utsatta position.

Bild på Joakim Lindström

Utredare: arbetskraftsinvandring, arbetslivskriminalitet, digitalisering och omställning

Joakim Lindström