Straffa oseriösa arbetsgivare – inte invandrarna

Arbetsmarknad

Debattartikel

2024-02-16

Regeringens utredning åtgärdar inte obalansen att endast arbetstagaren blir bestraffad ifall arbetsgivaren bryter mot anställningsavtalet. Det är ett system som gör det lätt för oseriösa arbetsgivare att utnyttja arbetskraftsinvandrare, skriver Therese Svanström och Joakim Lindström, TCO, i Arbetsvärlden.

Sverige har sedan 2008 haft ett öppet system för arbetskraftsinvandring som har gjort det möjligt för arbetsgivare att relativt fritt rekrytera den arbetskraft de har ansett sig behöva. En fördel med det svenska systemet har varit att arbetsgivarnas rekryteringsmöjligheter har underlättat arbetskraftsförsörjningen till den svenska arbetsmarknaden. Nackdelen är den exploatering och det utnyttjande av arbetstagare som har följt i systemets spår.

Sedan en tid har politiken styrts om för att mer likna den som förs i andra västländer som på administrativ väg försöker välja ut de mest önskade arbetskraftsinvandrarna genom exempelvis kvoter, poängsystem, språk och utbildningskrav eller bilaterala avtal med utvalda länder. I Sverige har vi nyligen infört krav på en specifik lönenivå för att minska arbetskraftsinvandringen till låglöneyrken och ge förtur till vissa yrken för att gynna högkvalificerad arbetskraftsinvandring.

Det finns för få incitament för arbetskraftsinvandrare att berätta om missförhållanden

En stor utmaning i den pågående förändringen kommer bli att skapa ett upplägg som tillåter den arbetskraftsmigration som företag, samhället och individer har behov av. Detta för att undvika att migrationen styrs om till andra former som är svårare att överblicka.

En annan utmaning är att förhindra att arbetskraftsinvandrare utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Men eftersom en arbetskraftsinvandrare riskerar att förlora sitt arbetstillstånd om hen uppmärksammar att arbetsgivaren bryter mot regler och avtal, har arbetskraftsinvandrare få incitament att vända sig till sitt fackförbund eller en myndighet för att berätta om missförhållanden.

Eftersom en arbetskraftsinvandrare riskerar att förlora sitt arbetstillstånd har hen få incitament att vända sig till sitt fackförbund eller en myndighet.

När förslagen i Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring, som presenteras idag, så småningom bereds, är det hög tid för regeringen att ta till krafttag mot de oseriösa arbetsgivare som exploaterar och utnyttjar arbetskraftsinvandrare. TCO har sedan nuvarande system infördes 2008 pekat på de risker som finns med reglerna och det missbruk som faktiskt sker, samt bristen på kontroller av arbetsgivare och frånvaron av verkningsfulla sanktioner som är riktade mot de oseriösa arbetsgivare som exploaterar och utnyttjar arbetskraftsinvandrare.

Det är väl känt att en vanlig form av utnyttjande som drabbar arbetskraftsinvandrare inom flera yrken är att de får en sämre lön och villkor än de har lovats av sin arbetsgivare och som arbetsgivaren har uppgett till Migrationsverket. Förekomsten av denna typ av utnyttjande har rapporterats av flera fackförbund och har kartlagts av statliga utredningar.

Arbetsgivarens misstag kan leda till ett förlorat arbetstillstånd

Ett stort problem med dagens regelverk är att konsekvensen av att arbetsgivaren bryter mot reglerna drabbar arbetskraftsinvandraren. Om en arbetsgivare bryter mot de regler som ligger till grund för arbetstillståndet, till exempel genom att inte betala ut den utlovade lönen (och Migrationsverket får reda på det), ska Migrationsverket återkalla arbetstillståndet. Det betyder att arbetsgivarens brott mot reglerna kan leda till att den enda sanktion som vidtas, drabbar arbetskraftsinvandraren som förlorar sitt arbetstillstånd.

Det ska även påpekas att det här också är ett brott mot anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren samt svenska arbetsrättsliga regler. Men eftersom en arbetskraftsinvandrare riskerar att förlora sitt arbetstillstånd om hen uppmärksammar att arbetsgivaren bryter mot regler och avtal, har arbetskraftsinvandrare få incitament att vända sig till sitt fackförbund eller en myndighet för att berätta om missförhållanden.

Det är ett system som gör det lätt för oseriösa arbetsgivare att utnyttja arbetskraftsinvandrare, och svårt för individen att få den lön och de villkor som hen har rätt till. Det försvårar också för myndigheter och samhället i stort att få kännedom om missförhållanden och göra något åt dem.

Ett kännbart skadestånd ger bättre möjligheter att värna sin rätt

TCO:s förslag för att motverka den här typen av utnyttjande är att införa ett kännbart skadestånd till de arbetskraftsinvandrare som utnyttjas av sin arbetsgivare och förlorar sitt arbetstillstånd.

Risken för att drabbas av ett skadestånd bör skapa incitament för oseriösa arbetsgivare att göra rätt från första början och avhålla sig från att bryta mot reglerna. Förslaget ger även arbetskraftsinvandrare starkare skäl och bättre möjligheter att genom sitt fackförbund eller på egen hand värna sin rätt.

Ett skadestånd betyder också att utnyttjade arbetskraftsinvandrare får en möjlighet till viss upprättelse och ekonomisk kompensation för arbetsgivarens brister. Och att de inte drabbas lika hårt ekonomiskt för att de uppmärksammar svenska myndigheter på existerande missförhållanden.

Therese Svanström och Joakim Lindström
Ordförande respektive utredare, TCO

Läs artikeln i Arbetsvärlden

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström