Åtgärder mot fusk och exploatering av arbetskraftsinvandrare måste involvera facken

Arbetsmarknad

Blogg

2023-02-23

Det måste vara lättare för arbetskraftsinvandrarare att få hjälp i utsatta situationer och en del av lösningen finns redan på plats. Ta tillvara på partsmodellens förmåga!

Arbetskraftsinvandring har minst sagt varit på tapeten den sista tiden. Regeringen vill skärpa villkoren för att begränsa den så kallade ”lågkvalificerade” arbetskraftsinvandringen samt utreda möjligheterna att försvåra tillgången till välfärdssystemen för invandrare. Samtidigt finns stora behov av arbetskraft i flera branscher inom både offentlig sektor och i näringslivet, både på kort och lång sikt vilket till exempel SCB:s analyser visar. Utlandsfödd arbetskraft väntas fylla stora delar av behoven på den svenska arbetsmarknaden och arbetskraftsinvandring behöver vara en del av det. 

Försvaga inte fackens möjligheter att hjälpa utsatta människor! 

Regeringens lösning för att stoppa den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen är att införa statligt fastställda lönenivåer för arbetskraftsinvandring. Men det innebär en inskränkning i den svenska lönebildningsmodellen och riskerar att på sikt försvaga den. Vid sidan av alla problem det innebär att försvaga en modell som har tjänat arbetsgivare, arbetstagare och svensk konkurrenskraft väl under lång tid, försvagas också fackens möjligheter att hjälpa utsatta människor på arbetsmarknaden.  

Det svenska systemet för arbetskraftsinvandring där arbetsgivaren har stora möjligheter att rekrytera från länder utanför EU har i grunden flera fördelar för Sveriges kompetensförsörjning. Men med denna ordning följer även allvarliga problem som att arbetskraftsinvandrare befinner sig i en allt för utsatt beroendeställning till sin arbetsgivare.  

Tyvärr bortses ofta från denna aspekt när arbetskraftsinvandring debatteras och när nya förslag presenteras. Arbetskraftsinvandrare i Sverige som råkar ut för en arbetsgivare som till exempel inte ger de villkor som hen har lovats i tillståndsprocessen, har helt enkelt små möjligheter att kräva sin rätt. I Sverige är arbetstillstånden knutna till arbetsgivaren vilket betyder att arbetskraftsinvandraren kan förlora sin rätt att vistas i Sverige om hen tar strid med arbetsgivaren. Med andra ord har arbetskraftsinvandraren få incitament att vända sig till sitt fackförbund eller anmäla missförhållanden till relevanta myndigheter. 

Regeringens lösning missar viktig fråga 

TCO menar att ett system som skapar en sådan obalans mellan arbetstagare och arbetsgivare måste ändras för att det ska finnas en chans att motverka det fusk och missbruk med arbetskraftsinvandring som förekommer på arbetsmarknaden. Konsekvenserna för de individer som utsätts för exploatering riskerar naturligtvis att bli förödande och utsattheten för många arbetskraftsinvandrare är så pass allvarlig att denna brist i den svenska regleringen snarast behöver ändras. 

Tyvärr innehåller beslutet och utredningsdirektiven om lönekrav för arbetstillstånd i bästa fall marginella förbättringar för arbetskraftsinvandrarna. I värsta fall finns det en risk för att det på sikt försvårar möjligheterna för facken att hjälpa arbetskraftsinvandrarna när facken i stället behöver bättre möjligheter för att hjälpa dem och göra skillnad mot fusket. Det gäller såväl låg- som högkvalificerad arbetskraft. Goda villkor och en ordning på arbetsmarknaden som inte skapar utsatthet och stora risker för arbetstagaren gör också Sverige till ett attraktivt land för internationellt efterfrågad arbetskraft. 

Inför skadestånd för arbetsgivare som bryter mot villkor 

TCO:s förslag för hur Sverige kan bli ett mer attraktivt land för eftertraktad internationell arbetskraft utgår från den svenska partsmodellen. Grunden läggs genom att kollektivavtalen sätter nivåerna för löner och villkor för alla arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. Naturligtvis behöver berörda myndigheter granska ansökningar om arbetstillstånd och genomföra väl avvägda kontroller. Men för att arbetskraftsinvandrare ska ha en möjlighet att kräva de villkor de har lovats och anmäla missförhållanden till sitt fackförbund eller en myndighet måste de kunna göra det utan att förlora sin rätt att vistas i Sverige. Viktiga komponenter i TCO:s förslag är därför att det till exempel införs ett skadestånd för arbetsgivare som avviker från villkoren för arbetstillståndet och en stärkt möjlighet för arbetskraftsinvandraren att driva tvist mot sin arbetsgivare.  

Läs mer om TCO:s förslag för en bättre och mer rättvis arbetskraftsinvandring.

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström