Etableringsjobb

Arbetsmarknad

Remissvar

2019-09-25

TCO har getts möjlighet att yttra sig över Ds 2019:13 Etableringsjobb. TCO hänvisar till och stödjer det gemensamma yttrande som skickas av Unionen, LO och Svenskt Näringsliv.

TCO konstaterar att utformningen av den statliga individersättningen i nuläget inte är klar.

TCO förutsätter, och understryker vikten av, att regeringen för en mycket nära dialog med arbetsmarknadens parter i såväl denna som andra utestående frågor vad gäller etableringsjobbens utformning.

Det gemensamma yttrandet från Unionen, LO och Svenskt Näringsliv finns här.