Facken kraftsamlar för schyst upphandling

Arbetsmarknad

Debattartikel

2019-01-21

Varken medborgarna, seriösa företag, de som jobbar i välfärden eller brukare gynnas av en utveckling mot oschysta villkor på arbetsmarknaden. Lokala fackliga förtroendevalda har chans till inflytande och har goda möjligheter att påverka.


Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster för över 600 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela den offentliga sektorns utgifter. Rätt använd är offentlig upphandling ett viktigt strategiskt verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn.

ORFs och flera av TCOs medlemsförbund företräder tjänstemän och akademiker inom den offentliga sektorn. OFR tog redan 2014 fram en facklig handbok för hur förtroendevalda kan vara delaktiga i offentliga upphandlingar och TCO har varit mycket engagerad i genomförandet av 2014 års upphandlingsdirektiv för att se till att det numera finns ett krav på att ställa arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling. Bakgrunden är att våra medlemsförbund under lång tid sett problem med hur offentliga upphandlingar genomförs.

OFR och TCO anser att upphandling ska medverka till en sund konkurrens genom att seriösa aktörer ska premieras. Vår utgångspunkt är att villkor enligt kollektivavtal (lön, semester, arbetstid, försäkring och tjänstepension) alltid ska krävas när den offentliga sektorn genomför en offentlig upphandling. I flera branscher har lönedumpning gjort det svårt att bedriva en seriös verksamhet. Det måste motverkas. Varken medborgarna, seriösa företag, de som jobbar i välfärden eller brukare gynnas av en utveckling där man tävlar med ojusta villkor på arbetsmarknaden.

I lagen om medbestämmande i arbetslivet anges att arbetsgivaren ska förhandla med den kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationen när en upphandling ska ske. Denna bestämmelse ger fackligt förtroendevalda en möjlighet att kräva villkor i enlighet med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

Arbetet för att förbättra det fackliga arbetet med offentliga upphandlingar börjar på arbetsplatserna hos de lokala fackliga förtroendevalda och det finns goda möjligheter att påverka. Vi har därför, tillsammans, som ett första steg samlat flera experter på området och tagit ett kraftigt omtag och uppdaterat OFRs fackliga handbok om offentlig upphandling för att stödja lokala fackliga förtroendevalda.

Tre exempel ur handboken på konkreta åtgärder som den fackligt förtroendevalda kan göra i en upphandling är:

  • Skapa en lokal upphandlingspolicy där det framgår att facken ska tillfrågas när en upphandling ska genomföras,
  • ställa arbetsmiljökrav och

  • se till att den upphandlande myndigheten följer upp de arbetsrättsliga villkoren.

Vår förhoppning är att denna handbok kan vara ett verktyg för att underlätta samverkan kring offentlig upphandling på arbetsplatserna och i sin tur bidra till en sund konkurrens inom offentlig upphandling.

Eva Nordmark, Ordförande TCO

Lars Fresker, ordförande Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

 

Läs artiklen i Dagens Samhälle