Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar under juni-augusti 2021

Arbetsmarknad

Remissvar

2021-05-26

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021. TCO avstyrker förslaget.

Syftet anges vara att underlätta för fler att behålla jobbet eller få ett sommarjobb. Det anges särskilt att det kan gynna en ekonomisk nystart för de branscher som drabbats hårt och där unga ofta anställs.

Dock är dessa (hotell, restaurang, handel) snarare beroende av att vaccineringen fullföljs så att människor återkommer som kunder. Arbetsgivarna, här i hög grad mindre företag, kommer inte att hinna få kännedom om nedsättningen i tid för att det överhuvudtaget ska påverka deras anställningsbeslut.

Skattebortfallet beräknas bli nära 2 miljarder kronor, men det handlar då om en glad överraskning för de arbetsgivare som redan har personer i åldersgruppen anställda. I promemorian anges att den tidigare tillfälliga nedsättningen ”sannolikt medför en positiv effekt på sysselsättningen i gruppen under den tid som nedsättningen gäller, men att storleken på effekterna är osäker. Den ytterligare nedsättningen under juni-augusti bedöms förstärka de positiva effekterna under denna period”.

TCO bedömer att detta är högst tvivelaktigt, då det inte är i första hand kostnaderna för att anställa utan behoven av arbetskraft som avgör, och att arbetsgivarna inte i nämnvärd utsträckning kommer att ha kännedom om den ytterligare nedsättningen.

Att i stället använda pengarna för förstärkningar inom utbildningssystemet, exempelvis för att fler ska nå en gymnasieexamen, skulle ha betydligt större effekter på arbetsmarknadsetablering bland unga både på kortare och längre sikt.

Läs hela remissvaret här.