Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, Ds 2078:40

Arbetsmarknad

Remissvar

2019-01-28

Gemensamt remissvar från LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv.

Gemensamt remissvar enligt följande:

Förslaget till ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet överensstämmer, med något förtydligande, helt med det förslag parterna den 10juli 2018 överlämnade till Arbetsmarknadsdepartementet.

Parterna tillstyrker mot den bakgrunden förslaget och stället sig positiva till lagstiftning i enlighet med detta. Parterna upprepar inte skälen för behovet av lagändringar och dessas närmare utformning utan hänvisar till de överväganden som finns i det nyss nämnda partsförslaget.

I promemorian föreslås ändringarna i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet träda i kraft den 1 januari 2020. Parterna anser emellertid att det är mycket viktigt att de nya reglerna trädet i kraft så snart som möjligt. Med tanke på att parternas förslag offentliggjordes redan i juni 2018 och att en bred majoritet av riksdagens partier uttalat sitt stöd för förslaget borde det vara möjligt med en snabbare behandling av förslaget så att riksdagen kan besluta om lagändringen och att den träder i kraft vid halvårsskiftet 2019, dvs. den 1juli 2019.

Läs hela remissvaret här.