Hastig nedläggning av AF kan skada samhället

Arbetsmarknad

Debattartikel

2019-03-28

Att lägga ned hälften av Arbetsförmedlingens kontor kommer framför allt att drabba dem med svag förankring på arbetsmarknaden. Staten har ett ansvar för en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet. S, MP, C och L bör skjuta till resurser i vårändringsbudgeten, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Eva Nordmark, TCO.

Att människor som är arbetslösa har möjlighet att få stöd och utbildning för att stärka sin kompetens och en möjlighet att matchas mot tänkbara arbetsgivare är centralt i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Det är så vi har sett till att allas förmågor tas till vara men också att tekniska framsteg och strukturomvandling leder till nya och bättre jobb. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken är en viktig förklaring till Sveriges höga sysselsättning och arbetskraftsdeltagande.

Nu hotas en av grundbultarna i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen står, till följd av den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas inför stora och snabba nedskärningar. Mer än hälften av alla Arbetsförmedlingskontor kommer att läggas ned och på övriga kontor väntar stora personalnedskärningar. Budgeten innebär också en dramatisk nedskärning av resurserna till arbetsmarknadspolitiska insatser som utbildning och anställningsstöd. Det innebär att betydligt färre arbetslösa kommer att få det stöd som behövs för att de ska komma i arbete. Raseringen riskerar att leda till en snabbt ökad långtidsarbetslöshet samtidigt som vi kan förvänta oss en svagare konjunktur under kommande år.

I januariöverenskommelsen har S, MP, C och L enats om en reformering av Arbetsförmedlingen där fristående aktörer ska ersätta stora delar av det som myndigheten hittills har gjort. Men fristående aktörer kommer inte att på kort sikt kunna fylla det tomrum som Arbetsförmedlingen lämnar efter sig, i synnerhet inte på mindre orter. Att lägga ner kontor och minska personalen innan något nytt system är på plats är ytterst oansvarigt. Det kommer att leda till en osäkerhet bland många kommuner när staten hastigt drar sig tillbaka. Redan idag saknar Arbetsförmedlingen kontor i över 70 kommuner. Det drabbar dem som behöver myndigheten allra mest.

Vi är därför djupt bekymrade över det snabba förloppet och över vilka konsekvenserna kan tänkas bli, särskilt för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Den oron delar vi med ledande arbetsmarknadsforskare och expertis på området.

Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3), som i över två år har analyserat svensk arbetsmarknadspolitik, konstaterar att det helt saknas fristående leverantörer av stöd och matchning i vart tionde leveransområde. Varken Arbetsförmedlingen eller fristående aktörer kommer att kunna erbjuda arbetssökande eller arbetsgivare någon adekvat service i stora delar av landet. Digitala tjänster kommer heller inte att kunna fylla tomrummet. Så sent som för ett halvår sedan riktade IAF kritik mot Arbetsförmedlingen för brister i stödet till arbetssökande som inte använder digitala tjänster.

För att mildra de negativa effekterna och säkra en hållbar omställning av arbetsmarknadspolitiken är vår uppfattning att S, MP, C och L behöver enas om ett antal brådskande åtgärder:

  • Skjut till resurser till arbetsmarknadspolitiken i vårändringsbudgeten – såväl på förvaltningsanslaget som till arbetsmarknadspolitiska insatser.
  • Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa tillgång till kvalificerad service i hela landet. Låt inte upparbetade samverkansstrukturer och kontakter på lokala arbetsmarknader gå förlorade i en forcerad omstrukturering.
  • Ta till vara Arbetsmarknadsutredningens gedigna arbete. Skicka ut betänkandet på remiss för att få till stånd en kunskapsbaserad diskussion om arbetsmarknadspolitikens förutsättningar inklusive möjligheten att i större utsträckning använda reguljär utbildning i arbetsmarknadspolitiken.
  • Revidera tidsplanen för Arbetsförmedlingens omvandling.

Staten kan inte abdikera från sitt ansvar för en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet. Det går fortfarande att lindra de negativa effekterna, men det är bråttom. Vi förväntar oss att regeringen, C och L agerar på ett ansvarsfullt sätt för att säkra tillgången till bra och likvärdig service oavsett var i landet man bor.

Eva Nordmark
ordförande TCO

Karl-Petter Thorwaldsson
ordförande LO

 

Läs hela artikeln på SvD Brännpunkt här.