Låt sjukskrivna plugga när de inte kan jobba

Arbetsmarknad

Debattartikel

2019-04-09

TCO visade redan 2017 att studier kan vara en väg för långtidssjukskrivna tillbaka till arbete. I en enkät svarade 26 procent av långtidssjukskrivna tjänstemän att de önskade att de kunnat pröva på att studera, och 28 procent av de med eftergymnasial utbildning svarade att studier hade underlättat återgång i arbete.

För TCO är livslångt lärande och omställning för yrkesverksamma centrala teman. TCO vill nu lyfta fram att studier och lärande också för många långtidssjukskrivna kan bli en väg från sjukskrivning till arbete.

Möjlighet till studier och livslångt lärande också för yrkesverksamma är centrala delar för ökad sysselsättning och ett längre arbetsliv.

TCO har genom en rad konkreta förslag och initiativ bidragit till att synliggöra detta – exempelvis genom att föreslå att universitet och högskolan ges ett omställningsuppdrag och bli bättre på att erbjuda yrkesaktiva möjligheter till ett livslångt lärande.

Studier och omställning kan också vara en viktig väg från sjukskrivning tillbaka till arbete. Som TCO visar i rapporten ”Studier – en väg från sjukskrivning till arbete” finns det bland långtidssjukskrivna tjänstemän en stark efterfråga på ökade möjligheter att pröva på studier under sjukskrivning – 26 procent av tjänstemännen efterfrågar en sådan möjlighet.


Många tjänstemän bedömer också att ökad möjlighet att pröva sin studieförmåga kan förkorta deras sjukskrivning – 28 procent av dem med högre utbildning anser det.

Tjänstemän som sjukrivits på grund av psykisk ohälsa bedömer även i högre utsträckning än de som sjukskrivits av andra orsaker att ökade möjligheter att pröva att studera under sjukskrivning kan hjälpa dem tillbaka till ett arbete där de kan ta tillvara sin kompetens och erfarenhet.

Det finns redan i dag en möjlighet för sjukskrivna att studera med rehabiliteringspenning, men denna möjlighet är relativt begränsad. Exempelvis får studierna inte vara en avslutning av tidigare utbildning eller början av en längre utbildning. TCO vill därför:

  • Ge sjukskrivna som saknar arbetsförmåga för arbete inom sitt kompetensområde möjlighet att studera i omställningssyfte med rehabiliteringspenning i högst 40 veckor (2 terminer).
  • Ge sjukskrivna möjlighet att studera även då studierna är en fortsättning på eller en avslutning av tidigare eftergymnasial utbildning eller en början av en eftergymnasial utbildning som är längre än 40 veckor.

Med TCO:s förslag skulle fler sjukskrivna få en möjlighet att genom studier finna en väg tillbaka till ett arbete där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara.

Exempelvis skulle en sjuksköterska med svårighet att utföra patientnära arbete på grund av utvecklat kontakteksem kunna påbörja en universitetsutbildning i digital informationsteknik/hälsoinformatik, för att bredda sin kompetens inom digitalisering, ett område med stort behov av kompetenstillskott.

Samtidigt är det viktigt att understryka att TCO:s förslag syftar till att göra det möjligt för sjukskrivna att pröva sin studieförmåga utan att behöva oroa sig för att hamna mellan stolarna om studieförmågan inte räcker till.

Att gå från sjukförsäkringen till studier ska inte innebära ett språng ut i det okända. När det står klart att den enskilde har en förmåga att klara av sina studier på heltid får denne däremot finansiera sina studier på samma sätt som alla andra studenter.

I en tid då omställning och livslångt lärande börjar uppmärksammas är det nu dags att vidga perspektiven och underlätta också för sjukskrivna att genom studier ”ställa om” från sjukskrivning till arbete.

TCO:s förhoppning är att riksdagspartierna nu ska våga kliva fram och inse att studier måste kunna vara en väg till arbete även för sjukskrivna.


Eva Nordmark, ordförande TCO

 

Läs hela artikeln i Aftonbladet här.