Nya förslagen för arbetskraftinvandring räcker inte

Arbetsmarknad

Nyhet

2021-05-10

Dagens system för arbetskraftsinvandring har flera brister som behöver åtgärdas. Men de förslag som presenteras i utredningen om arbetskraftsinvandring är inte tillräckliga.

Utredningen Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring har haft ett brett uppdrag med den över­gripande mål­sätt­ningen att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring, sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas.

TCO:s huvudsakliga fokus i utredningen har legat på avsnittet Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrarens ställning på arbetsmarknaden och tycker att förslaget går i rätt riktning. Förhoppningen är att förslaget förstärks utifrån synpunkterna i TCO:s remissvar på så sätt att samtliga arbetsgivare, och inte bara vissa, ska anmäla förändringar och försämringar till Migrationsverket.

– En sådan ordning i kombination med en förtydligad kontrollskyldighet för Migrationsverket är ett första steg för att förbättra situationen för utsatta arbetskraftsinvandrare. Vi hade även gärna sett ett förslag att arbetstagare ska ha rätt till ersättning från arbetsgivaren när arbetsgivaren inte ger de villkor som utlovats till arbetstagaren under tillståndsprövningen, säger Sofia Råsmar, jurist på TCO.

Är utredningens föreslagna åtgärder tillräckliga för att komma tillrätta med situationen för utsatta arbetskraftsinvandrare?

– Kort och gott är vårt svar på den frågan nej. TCO ser ett behov av att systemet för arbetskraftsinvandring behöver förbättras för att åstadkomma en bättre balans i systemet i förhållandet mellan arbetskraftsinvandrare och arbetsgivarna. Som det ser ut nu är arbetstagarna är i en alltför svag ställning.

TCO vill också se ett tydligare regelverk med lagtext och förarbeten som klargör hur bedömningen av villkor ska gå till.

– Även om vi ser en del sådana förtydliganden från utredningens sida så tycker vi inte heller att dessa är tillräckliga. Vi är särskilt negativa till att utredningen bygger vidare på den olyckliga praxisen gällande helhetsbedömning av villkoren, som kan innebära att det anses ok att en arbetsgivare saknar försäkringsskydd för sina arbetstagare. En ordning som kan få ödesdigra konsekvenser för den enskilde arbetstagaren.

Läs TCO:s remissvar angående Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring