Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Arbetsmarknad, Internationellt

Blogg

2022-06-09

Just nu pågår ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz. Några av de ämnen som man har i fokus i år är ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet.

I FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO, hålls just nu den årliga arbetskonferensen. På konferensen diskuteras flera högaktuella och för arbetstagare viktiga ämnen. Bland annat ska en eventuell ändring av ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter förhandlas fram, för att inkludera en trygg och säker arbetsmiljö som en av de grundläggande rättigheterna i arbetslivet. En inledande diskussion om lärlingsutbildningar av hög kvalitet äger också rum, i syfte att eventuellt skapa en ny internationell standard på det området.

Dessutom hålls en viktig diskussion om vilka åtgärder och politiska ramverk som effektivt kan främja sysselsättning med goda villkor i den framtida arbetsvärlden.

Arbetsmarknadens förändring innebär utmaningar

Arbetsmarknaderna runt om i världen genomgår just nu stora, komplexa och ibland förvirrande förändringar, med brist på arbetskraft på vissa områden och hög arbetslöshet på andra håll. De stora transformativa förändringarna som driver på utvecklingen - klimatförändringar, demografiska förändringar, globalisering, digitalisering – innebär utmaningar men också möjligheter om den nödvändiga strukturomvandlingen hanteras väl.

Diskussionen om sysselsättning sker också mot bakgrund av covid19-pandemin, som har haft stora effekter på sysselsättningen globalt och där de mest marginaliserade och utsatta arbetstagarna drabbats värst. Pandemins effekter på sysselsättningen i många delar av världen har tydligt visat på vikten av långsiktigt hållbara strukturomvandlingsprocesser mot mer inkluderande och motståndskraftiga arbetsmarknader. Samtidigt kvarstår de utmaningar som vi länge har brottats med på den globala arbetsmarknaden, såsom den utbredda informella sektorn och diskriminering.

Mot denna bakgrund blir det tydligt hur viktigt det är med innovativ sysselsättningspolitik för att säkerställa återhämtning, strukturell tillväxt och en inkluderande strukturomvandling för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.  

Behov av långsiktiga åtgärder

Från arbetstagarsidan framhåller vi i diskussionerna att det som krävs nu inte är kortsiktiga åtgärder utan långsiktiga, aktiva åtgärder som en del av bredare näringspolitiskt program, med fokus på åtgärder som skapar arbeten med goda arbetsvillkor i hållbara sektorer. Utbildning, inklusive tillgång till livslångt lärande och up-skilling och re-skilling är nyckelåtgärder för att möta kraven som ställs i nya arbetstillfällen.

Trenden mot minskande anställningstrygghet och den ökande förekomsten av otrygga, osäkra och atypiska anställningsformer är ett annat viktigt område för oss arbetstagare under diskussionerna. De senaste årens ökning av atypiska anställningsformer globalt, inklusive ökningar av tidsbegränsat arbete, deltidsarbete och nolltimmarskontrakt, har lett till mer polariserade arbetsmarknader och ökade lönegap.  

Jämställdhet och mänskliga rättigheter

Jämställdhet är ett annat prioriterat område för arbetstagargruppen under diskussionerna. Vi understryker de höga och bestående skillnaderna i lön och sysselsättning mellan kvinnor och män globalt, och hur kvinnor fortfarande är överrepresenterade i oavlönade, informella och otrygga arbeten. En annan viktig aspekt som vi framhåller är bristen på jämställdhet på arbetsmarknaden som finns i flera sektorer, vilket ökar många kvinnor risk för fattigdom och ekonomisk utsatthet. Även etnisk bakgrund, flyktingstatus, ålder eller andra diskrimineringsgrunder påverkar också kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Förutom åtgärder för att motverka diskriminering krävs också bland annat krafttag avseende den ojämlika fördelningen av obetalt vårdansvar mellan kvinnor och män och investeringar i vård- och omsorgssektorerna.

En annan viktig fråga är arbetsvillkoren i globala leverantörskedjor, där många arbetstagare globalt återfinns. Med EU:s föreslagna direktiv om tillbörlig aktsamhet (s.k. finns det nu momentum i den här frågan. Det är viktigt att de slutsatser som så småningom kommer att antas innehåller hänvisningar till centrala aspekter av det som krävs för att säkerställa anständigt arbete i leverantörskedjor. Detta inkluderar due diligence avseende mänskliga rättigheter, klagomålsmöjligheter och tillgång till rättsmedel, i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Handlingsplan för att möta utmaningarna

Diskussionerna pågår och kommer – hoppas vi – att utmynna i slutsatser och en handlingsplan som innehåller starka skrivningar på områdena ovan för att vägleda ILO samt regeringar, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer i arbetet med att anta de sysselsättningsskapande åtgärder som utmaningarna i vår tid kräver.

Bild på Anna Gustafsson

Tidigare internationell sekreterare

Anna Gustafsson