Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar

Arbetsmarknad

Remissvar

2021-12-17

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2022. I promemorian föreslås att arbetsgivaravgiften för den som fyllt 18 men inte 23 sänks ytterligare till 10.21 % tillfälligt under sommaren 2022. TCO avstyrker förslaget.

I promemorian finns inte redovisat några utvärderingar eller effekter på sysselsättningen av tidigare gjorda nedsättningar. Eftersom etableringen på arbetsmarknaden är hög i åldersgruppen blir dock inkomstbortfallet för staten stort, nära 2 miljarder kronor.

Att i stället använda pengarna för förstärkningar för att fler unga ska nå en gymnasieexamen skulle ha betydligt större effekter på arbetsmarknadsetablering bland unga både på kortare och längre sikt.

I övrigt hänvisas till remissvar inlämnade av TCO avseende den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar samt ytterligare nedsättning under sommaren 2021.

Läs hela remissvaret här.