Remissvar på betänkandet Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Arbetsmarknad

Remissvar

2023-07-04

TCO vill fästa regeringens uppmärksamhet på att det i lagens förarbeten (proposition 1981/82:179, Ds A 1982:3) anges att det är helt nödvändigt att integrera arbetsmarknadsorganisationerna i totalförsvaret och dess planering. TCO uppmuntrar även regeringen att i det fortsatta arbetet involvera och diskutera med arbetsmarknadsorganisationerna om deras roll och möjliga medverkan i andra sammanhang som är kopplade till civilbefolkningen vid höjd beredskap.

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap, SOU 2022:57. 

TCO konstaterar att lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen omnämns på flera ställen i betänkandet.

TCO noterar dock att det i dessa delar endast är näringsidkare som förekommer i utredningens beskrivningar och bedömningar, och överhuvudtaget inte arbetsmarknadsorganisationerna som också omfattas av lagen.

TCO vill därför fästa regeringens uppmärksamhet på att det i lagens förarbeten (proposition 1981/82:179, Ds A 1982:3) anges att det är helt nödvändigt att integrera arbetsmarknadsorganisationerna i totalförsvaret och dess planering. TCO delar den uppfattningen.

Läs hela remissvaret. 

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan