Remissvar på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027

Arbetsmarknad

Remissvar

2021-01-15

TCO kan konstatera att de angivna målen för ESI-fonderna syns rimliga givet de utmaningar av strukturell såväl som konjunkturell art som kan antas påverka arbetsmarknaden de kommande åren. TCO hade gärna sett att centrala frågor, såsom exempelvis hur man ökar jämställdheten på arbetsmarknaden, hade getts större utrymme i motiveringarna för valet av politiska mål

I grunden kan partnerskapsöverenskommelsen sägas handla om förutsättningarna för ett effektivt genomförande och nyttjande av program och medel. En ändamålsenlig, i betydelsen strategisk, fondsamverkan och fondsamordning är i detta avseende en viktig
nyckel.

Föregående programperioder visar samtidigt hur svår samverkan kan vara i praktiken, lovvärda ambitioner till trots. Det är därför viktigt att de utmaningar som funnits utvärderas och dras lärdom av så att de olika insatserna i kommande programperiod
2021-2027 kan gagna varandra på ett tydligare sätt.

Läs hela remissvaret här.