Remissvar på Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

Arbetsmarknad

Remissvar

2023-07-04

TCO delar uppfattningen som framförs i hemställan om att dagens regelverk inte ger den ledning som är nödvändig, och att tydlighet saknas i säkerhetsprövningsprocessen. För att komma till rätta med den problematik som beskrivs i hemställan instämmer TCO i att författningsändringar kan behöva göras där det närmare framgår vilka krav på utredning som gäller vid säkerhetsprövning.

TCO anser dock att de föreslagna regleringarna öppnar för ett större utrymme av godtycke vid bedömningarna än vad nu gällande regelverk innebär. TCO ifrågasätter vidare om de förslag till författningsändringar som lämnas i hemställan kommer att leda till att den eftersträvade tydligheten uppnås.

TCO anser vidare att en ändring av det slag som föreslås, som kan komma att få betydande konsekvenser för såväl enskilda som för myndigheter, kräver en annan typ av beredning än den som förevarit. 

TCO anser att frågan måste beredas ytterligare, både bredare och djupare, än vad som hittills tycks ha skett. Det är särskilt angeläget eftersom den framtida tillämpning av förordningen är omgärdad av en omfattande
sekretess som innebär att den som är berörd i det enskilda fallet inte har någon insyn i det egna ärendet. 

Läs hela remissvaret. 

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan