Remissvar SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt

Arbetsmarknad

Remissvar

2019-01-31

TCO:s remissyttrande över betänkande SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål. Ref nr Fi2018/02531/OU

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över betänkande SOU 2018:44 (Utredningen) och inkommer härmed med följande yttrande. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av de bestämmelser i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) som reglerar upphandlingar under EU:s s.k. tröskelvärden i syfte att utreda hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt.
 
Utredaren har även haft i uppdrag att föreslå regler om skyldighet för den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader och om avgifter för att ansöka om överprövning som ett alternativ eller komplement till regler om processkostnadsansvar i överprövningsmål. 
 
TCO:s medlemsförbund organiserar tjänstemän som upphandlar, tjänstemän som arbetar i verksamheter där upphandling sker och tjänstemän som utför de tjänster som blir upphandlade. TCO har tagit del av utredningen och yttrar sig nedan enbart över de delar som är av särskild betydelse för TCO-förbunden. Yttrandet följer betänkandets egen disposition. 

Läs hela remissvaret här.