Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete

Arbetsmarknad

Remissvar

2019-05-03

I utredningen presenteras förslag på utformning av stöd för validering eller kompetensåtgärder när arbetsgivare tillämpar korttidsarbete. Betänkandet är en uppföljning av betänkandet Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66).

Utredningen föreslår följande:

  • Arbetsgivare som har rätt att erhålla stöd för korttidsarbete ska också kunna få stöd för kompetensåtgärder som genomförs under den frigjorda tiden. Det statliga stödet ska uppgå till 60 procent av kostnaden för kompetensåtgärder som genomförs under upp till halva den frigjorda tiden.
  • Stöd för kompetensåtgärder ska kunna utgå under hela eller delar av tiden då korttidsarbete pågår på en arbetsplats.
  • Stöd lämnas för validering och åtgärder som syftar till att höja kompetensen hos arbetstagare.
  • Ett nytt krav för att erhålla stöd för korttidsarbete införs som medför att parterna måste diskutera kompetensåtgärder i samband med att korttidsarbete införs på en arbetsplats.

Partsgemensamt svar på remissen

Parterna inom industrin har i ett gemensamt yttrande ställt sig positiva till utredningens förslag, men lämnat förslag på korrigeringar på några centrala punkter. TCO delar parternas uppfattning fullt ut och gör yttrandet till sitt.

Läs hela remissvaret här.