TCO:s remissvar på betänkandet Framtidens yrkeshögskola

Arbetsmarknad

Remissvar

2023-12-01

Yrkeshögskolan spelar en central roll i kompetensförsörjningen. En fortsatt utbyggnad är nödvändig och välkommen, och TCO är därför positiv till att antalet utbildningsplatser föreslås öka med 35 procent på 10 år och att arbetsmarknadens behov fortsatt ska styra yrkeshögskolans utbildningsutbud.

TCO har skickat in ett yttrande till Utbildningsdepartementet om betänkandet Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31).

Yrkeshögskolan spelar en central roll i kompetensförsörjningen

I korthet föreslår utredningen en fortsatt utbyggnad av yrkeshögskolan – antalet utbildningsplatser föreslås öka med 35 procent på 10 år. Viktiga vägval i reformeringen är att arbetsmarknadens behov fortsatt ska styra yrkeshögskolans utbildningsutbud samt tydliga spelregler och hög tillit. En viktig utgångspunkt är också att yrkeshögskolans särart bevaras.

TCO delar bilden att yrkeshögskolans spelar en central roll i kompetensförsörjningen – både när det handlar om ungdomsstuderandes etablering på arbetsmarknaden och yrkesverksammas möjligheter till vidareutbildning och omställning.

En fortsatt utbyggnad av yrkeshögskolan nödvändig och välkommen

När det gäller vidareutbildning har TCO i egna undersökningar visat att det bland yrkesverksamma tjänstemän finns ett stort behov av vidareutbildning och att yrkeshögskolan vid sidan om universitet och högskolor är en efterfrågad utbildningsform. Statistik från CSN visar också att bland de yrkesverksamma som hittills beviljats omställningsstudiestöd studerar hälften inom yrkeshögskolan. En fortsatt utbyggnad av yrkeshögskolan är därför både nödvändig och välkommen.

TCO tillstyrker utredningens förslag i sin helhet

Yrkeshögskolan är en relativt ny utbildningsform som expanderat snabbt sedan starten 2009. TCO välkomnar att utredningen genomfört en omfattande översyn av regelverk och stödsystem för att säkerställa möjligheten till fortsatt expansion med bibehållen kvalitet. TCO välkomnar också att utredningen värnar bevarandet av yrkeshögskolans särart, exempelvis den starka kopplingen till arbetsmarknadens behov, flexibiliteten i förhållande till efterfrågan och en kontinuerlig förnyelse av utbildningsutbudet. Yrkeshögskolans särart är en viktig förklaring till dess framgång och bidrag till kompetensförsörjningen och det är av stor vikt att den bevaras.

Mot denna bakgrund tillstyrker TCO utredningens förslag i sin helhet.

Läs hela remissvaret

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander