TCO:s yttrande om lagrådsremissen Skärpta krav i sfi

Arbetsmarknad

Remissvar

2024-05-28

Utbildning i svenska är en förutsättning för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. TCO välkomnar därför målet att uppnå stärkt kvalitet och likvärdighet samt förbättra genomströmningen inom sfi. Övergripande tillstyrker TCO lagrådsremissens förslag, inklusive förslaget att tidsbegränsa rätten till sfi. TCO ser dock inga fördelar med att korta utredningens föreslagna tidsfrist till tre år utan förespråkar i stället utredningens väl avvägda förslag att begränsa rätten till sfi till fyra år.

TCO har skickat in ett yttrande till Utbildningsdepartementet om utkastet till lagrådsremiss Skärpta krav i sfi.

TCO tillstyrker förslaget att tidsbegränsa rätten till sfi

Att arbetsmarknaden fungerar väl och att etableringen av nyanlända är välfungerande är en utgångspunkt för TCO:s yttrande. Mot bakgrund av att utbildning i svenska är en nödvändig förutsättning för nyanländas möjlighet till etablering på arbetsmarknaden välkomnar TCO både utredningens och lagrådsremissens målsättning att uppnå stärkt kvalitet och likvärdighet samt förbättra genomströmningen inom sfi.

TCO tillstyrker därför på ett övergripande plan lagrådsremissens förslag, inklusive förslaget att tidsbegränsa rätten till sfi. TCO ser dock inga fördelar med att korta utredningens föreslagna tidsfrist till tre år utan förespråkar istället utredningens väl avvägda förslag att begränsa rätten till sfi till fyra år.

Stora behov av att höja kvaliteten inom sfi

TCO vill därutöver framföra att det finns stora behov av att höja kvaliteten inom sfi och att regeringen i samband med den föreslagna reformeringen måste säkerställa en sfi-undervisning av jämn och hög kvalitet. Kvalitet och flexibilitet inom sfi-utbildningen utgör en viktig förutsättning för att parternas överenskommelse om etableringsjobb ska få avsedd effekt. Ett viktigt fokus i arbetet måste vara att säkerställa tillgången på behöriga sfi-lärare.

Läs hela remissvaret för mer detaljerade synpunkter.

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander