TCO:s yttrande över utredningen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation

Arbetsmarknad

Remissvar

2024-02-02

TCO har getts möjlighet att yttra sig över SOU 2023:59 ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation.

TCO:s övergripande synpunkter

Med syftet att stärka Sverige som forsknings- och innovationsnation har utredningen haft i uppgift att ompröva nuvarande statliga organisation för extern forsknings- och innovationsfinansiering vars grundstruktur inrättades för drygt tjugo år sedan. Översynen, som aviserades redan i föregående regerings forsknings- och innovationspolitiska proposition 2020, är bred och har arbetat utifrån ett öppet direktiv.

TCO vill inledningsvis välkomna det faktum att utredningen haft ett öppet arbetssätt där det funnit goda möjligheter för intressenter att komma med synpunkter och inspel under arbetes gång. TCO bedömer att utredningen har genomfört ett mycket gediget arbete med att beskriva dagens forskningsfinansieringssystem – både dess förtjänster och de problem som en framtida organisation bör hantera. TCO bedömer slutligen att utredningen förtjänstfullt beskriver motiven till en förändrad organisation för statlig extern finansiering av forskning och innovation och att utredningen som en följd av detta argumenterar väl för sitt huvudförslag om tre nya myndigheter.

TCO välkomnar också att utredningen redan i ett tidigt skede formulerade grundläggande kriterier som en framtida organisation för extern statlig finansiering av forskning och innovation måste uppfylla – kriterier som TCO ställer sig bakom helt och fullt.

En framtida organisation för statlig extern finansiering av forskning och innovation ska:

  • Värna om den fria forskningen
  • Stimulera internationellt konkurrenskraftig och banbrytande forskning
  • Säkra den kunskap och innovationsförmåga som krävs för att lösa samhällets utmaningar och bidra till näringslivets konkurrenskraft
  • Bidra till forskning som ger förutsättningar för forskningsanknuten utbildning och livslångt lärande
  • Ge goda förutsättningar för internationella samarbeten som stärker svensk forskning och innovation
  • Ge en tydlig riktning, agera proaktivt och öka förmågan till prioriteringar i det svenska systemet för forskning och innovation
  • Vara enkel, tydlig och ha låga administrativa kostnader för de som söker och de som erhåller medel

Mot denna bakgrund tillstyrker TCO utredningens huvudförslag om tre myndigheter på ett övergripande plan.

Läs hela TCO:s yttrande

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander