Tillfällig slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Arbetsmarknad

Remissvar

2022-01-18

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian "Tillfällig slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete". TCO tillstyrker förslaget.

Förslaget

I promemorian föreslås att karenstiden i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. I dag gäller att ett beslut om godkännande enligt 5 a § samma lag får fattas tidigast 24 kalendermånader efter att en tidigare stödperiod löpt ut. Den föreslagna ändringen innebär att även den arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020 – september 2021 kan beviljas stöd. En ansökan om stöd med tillämpning av den föreslagna bestämmelsen ska prövas av Skatteverket. En sådan ansökan kan ges in till Skatteverket tidigast den 1 april 2022. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2022 och upphöra att gälla den 1 januari 2024.

TCO:s inställning och kommentarer

TCO tillstyrker förslaget om att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas med följande kommentarer.

Av den hittillsvarande lagstiftningen följer bland annat att en tydlig förutsättning för att en arbetsgivare ska kunna beviljas stöd är att de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses. Vi är nu i ett läge där regeringen under december månad 2021 fattade en rad beslut som innebär alltmer ingripande restriktioner som kan antas ha relativt stor negativ påverkan för flera arbetsgivare, något som bara några veckor tidigare var helt oförutsett. TCO vill mot den bakgrunden framhålla att det finns anledning att, i syfte att säkerställa att lagändringen får avsedd effekt, förtydliga att de ekonomiska svårigheter som pandemin medfört fortsatt är sådana som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas. Detta särskilt mot bakgrund av den förvärrade pandemisituationen från och med december 2021 som omikronmutationen medfört. 

TCO anser det olyckligt att det är så lång tid mellan tidpunkten när arbetsgivaren behöver införa korttidsarbete i praktiken och tidpunkten när arbetsgivaren kan ansöka om stöd. Det innebär att såväl arbetsgivare som arbetstagare kan drabbas av kännbara ekonomiska konsekvenser under ett flertal månader utan vetskap om ansökan kommer att beviljas och stöd erhållas. I och med att skyddet mot negativa konsekvenser i socialförsäkringssystemen i många fall förutsätter att korttidsarbetet beviljas stöd innebär detta förhållande oundgängligen ett risktagande för en enskild individ som omfattas av korttidsarbete. En än mer allvarlig konsekvens av detta förhållande kan uppstå om en enskild arbetstagare blir långvarigt sjuk under korttidsarbete som sedermera inte beviljas statligt stöd. Det hade av dessa skäl varit önskvärt att möjligheten att söka stöd hade tidigarelagts. Under alla omständigheter är det mycket viktigt att Skatteverket har tillräckliga resurser och uppbyggda systemstöd för att skyndsamt handlägga inkommande ansökningar från och med den 1 april 2022.

Läs hela remissvaret här

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan