Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling

Arbetsmarknad

Remissvar

2020-12-16

TCO anser att det är angeläget att goda villkor för forskning och utveckling bedriven i företag är av stor vikt för konkurrenskraft, utveckling och fler och bättre jobb. TCO tillstyrker förslaget.

TCO har beretts möjlighet att avge yttrande över promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (Fi2020/04264). TCO tillstyrker förslaget.

TCO anser att det är angeläget att goda villkor för forskning och utveckling bedriven i företag är av stor vikt för konkurrenskraft, utveckling och fler och bättre jobb. Denna typ av skatterabatter eller liknande incitament finns i flertalet länder där Sverige konkurrerar om lokalisering av verksamheter. Det är därför ett rimligt avsteg från den i grunden eftersträvansvärda enhetligheten i skattesatser.

Sänkningen av arbetstidskravet är en rimlig anpassning främst till villkoren inom mindre företag. I ett bredare perspektiv har denna typ av incitament till syfte att uppmuntra såväl till utvidgad aktivitet inom företag som till lokalisering av FoU-verksamhet till Sverige. De offentligfinansiella effekterna enligt beräkningskonventionerna är därför till sin storlek mindre viktig, mer viktigt är att skattereduktionen är en effektiv metod att uppnå detta.

Därför anser TCO att det är angeläget att utformningen av incitamentet till ökad FoU-aktivitet utvärderas och vägs mot andra metoder att uppnå likvärdiga resultat.

 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter