Yttrande angående vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Arbetsmarknad

Remissvar

2021-11-23

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över Arbetsmarknadsdepartementets promemoria "Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet".

Arbetsmarknadspolitiken är en nationell angelägenhet och staten bör därmed ha det primära ansvaret. Det måste dock finnas möjligheter att där så är lämpligt göra lokala och regionala satsningar. Utgångspunkten för valet om en arbetsmarknadspolitisk insats ska utföras i egen regi av Arbetsförmedlingen eller via en extern leverantör ska vara vad som ger bäst resultat.

I den reformerade verksamheten kommer arbetsmarknadspolitiska insatser i större utsträckning utföras av leverantörer. TCO ställer sig tveksam till om detta kan komma att bidra till förbättrade arbetsmarknadspolitiska resultat i förhållande till anslagna medel. Enligt TCO:s uppfattning saknas forskningsstöd för att så skulle vara fallet.

En modell som bygger på en konkurrensdriven marknadslösning måste bland annat kunna hantera problem med att leverantörerna inte erbjuder deltagaren något eller endast begränsat stöd eller att leverantörerna väljer de kandidater som är lättast att få i arbete. Detta ställer mycket stora krav på utformningen av modellerna för ersättningar till leverantörerna och på kontrollen av deras arbete.

 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson