Yttrande över delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott

Arbetsmarknad

Remissvar

2022-10-07

TCO slår i yttrandet fast att bidragsbrott riskerar att urholka tilliten till systemen. Det finns flera delar där TCO instämmer i de bedömningar som gjorts till exempel att det finns behov av kontrollåtgärder. Däremot avstryker TCO utredningensförslag om arbetslöshetsförsäkring och vad gäller möjligheten att ompröva eller överklaga beslut om sanktionsavgift inte kommer att innebära ökad tydlighet utan tvärtom svårigheter för enskilda att förstå de beslut som fattas och hur de ska värna sina rättigheter.

TCO har fått möjligheten att yttra sig över 2021 års bidragsbrottsutrednings delbetänkande Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37).

TCO vill inledningsvis slå fast att bidragsbrott mot välfärdsystemen riskerar att urholka tilliten till systemen och hota förtroendet för välfärdssamhället. Det krävs därför att rätt ersättning kommer rätt person eller företag till del för att upprätthålla legitimiteten för systemen. Bidragsbrott behöver alltså förebyggas, upptäckas och beivras. Men det är också viktigt för legitimiteten att de enskildas rättssäkerhet värnas, inte minst när det gäller beslut om sanktioner.

TCO instämmer i bedömningen att det finns flera fördelar med att införa en sanktionsavgift, till exempel att resurser kan frigöras från polis och åklagare som kan användas bättre mot grövre förseelser och att en snabbare reaktion mot regelöverträdelser blir möjlig. TCO ser också en fördel med att sanktionsavgift kan tas ut av både fysiska och juridiska personer eftersom en växande andel av regelbrotten inom välfärdssystemens begås i verksamheter som bedrivs i bolagsform.

TCO anser likt utredningen att det finns ett behov av kontrollåtgärder och framför allt förebyggande åtgärder i aktuella system. Helst ska hen som hamnar i en situation att de behöver välfärdens försäkrings- och stödsystem uppleva att regelverken är lätta att förstå, hanteringen översiktlig, de formliga kraven är tydliga och hanterliga, samt att incitamenten i regelkonstruktionen är realistiska. Om utredningens förslag om sanktionsavgift genomförs bör åtgärder som ökar den enskildes möjligheter att göra rätt vara på plats innan bestämmelserna träder i kraft.

TCO avstyrker utredningens förslag om arbetslöshetsförsäkring och vad gäller möjligheten att ompröva eller överklaga beslut om sanktionsavgift som enligt vår mening, om förslagen genomförs, inte kommer att innebära ökad tydlighet utan tvärtom kommer innebära svårigheter för enskilda att förstå de beslut som fattas och hur de ska värna sina rättigheter.

TCO ser också behov av utökade möjligheter att sätta ned sanktionsavgifter i det enskilda fallet samt en kompletterande konsekvensanalys för hur förslaget om sanktionsavgift över lag påverkar den enskilde fysiska personen.

Läs remissvaret här

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström