TCO:s yttrande över Utökat informationsutbyte, Ds 2022:13

Arbetsmarknad

Remissvar

2022-11-25

TCO har lämnat ett yttrande över slutrapporten Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13). TCO är positivt till utredningens uppdrag att lämna förslag som väntas förebygga, förhindra, upptäcka och beivra arbetslivskriminalitet och välfärdsbrottslighet. Men med tanke på möjliga konsekvenser för enskildas integritet, har TCO ett antal förbehåll och noterar några viktiga frågor som särskilt bör uppmärksammas.

TCO är mycket angeläget om att verkningsfulla åtgärder mot kriminalitet och systematiskt fusk i arbetslivet, samt fusk och missbruk med välfärdssystemen införs och implementeras. För TCO är arbetslivskriminaliteten ett mycket allvarligt samhällsproblem och utgör en systempåverkande brottslighet som måste bekämpas för att upprätthålla förtroendet för viktiga samhällsinstitutioner. Brott mot välfärdssystemen, såväl av systematisk karaktär som mindre fusk och missbruk behöver motverkas för att upprätthålla förtroendet, legitimiteten och betalningsviljan för ett system som ger trygghet och utveckling till TCO-förbundens medlemmar, bidrar till jämställdhetsutvecklingen i landet samt kompletterar de avtal som parterna på arbetsmarknaden träffar.

TCO tillstyrker utredningens förslag men vill uppmärksamma:

  • TCO:s inställning bygger på en vilja att komma till rätta med brottslighet som begås för att på falska och felaktiga grunder få tillgång till ersättningar från till exempel välfärdssystemen och inte handlingar som av andra skäl lett till att ersättningar oriktigt har betalats ut.
  • Staten måste respektera enskilda personers integritet t.ex. när det gäller hanteringen av personuppgifter och att de berörda tillförsäkras en transparent och rättssäker process hela vägen från
    ansökningstillfället till eventuellt återkrav och lagföring av misstänkt brottslighet.
  • Förslagen ska inte leda till fördröjningar i systemen och i hanteringen för det stora flertalet personer som är berättigade till ersättningar och är beroende av att utbetalningar sker på ett regelbundet och förutsägbart sätt.

Läs hela remissvaret

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström