Välfärdskommissionen: It-krånglet i välfärden ska minska

Arbetsmiljö

Debattartikel

2020-12-04

Digitaliseringens fulla potential uppnås inte i dag. Som ett resultat av Välfärdskommissionens arbete inleder därför regeringen och SKR förhandlingar om en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för välfärden, skriver bland andra TCO:s representant i Välfärdskommissionen Veronica Magnusson, finansminister Magdalena Andersson (S) och SKR:s ordförande Anders Knape (M).

Vår gemensamma välfärd gör Sverige till ett av världens bästa samhällen att leva i. Men såväl samtidens som framtidens utmaningar kräver att välfärden hela tiden måste utvecklas.

Det finns en stark förväntan på ökad digitalisering för att på ett enkelt och likvärdigt sätt kunna ta del av välfärden. Redan i dag används digitala lösningar, men många upplever att tjänsterna inte alltid lever upp till deras förväntningar. Det har blivit särskilt aktuellt mot bakgrund av pandemin och större krav på fysisk distansering.

Många medarbetare i välfärden har en liknande upplevelse. Digitalisering är i grunden något positivt som kan lösa problem och frigöra mer tid till kärnuppgifterna. Men it-system som inte kan kommunicera med varandra eller implementeras med ett uppifrån- och ned-perspektiv ökar krånglet och försämrar arbetsmiljön.

Digitaliseringens fulla potential uppnås inte

Välfärdskommissionen, som består av företrädare för stat, kommuner, regioner och de tre fackliga centralorganisationerna, har som ett av sina prioriterade områden att förbättra välfärden genom bättre fungerande digitalisering. Som ett resultat av vårt arbete inleder regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nu förhandlingar om en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för välfärden.

Vårt mål är att komma överens om vad som kan ingå i en sådan digital infrastruktur, vad som ska ingå det fortsatta arbetet och att förhandlingarna ska leda till:

En gemensam syn på mål, takt, finansiering och ansvar för utveckling och förvaltning av samt anslutning till en gemensam digital infrastruktur.
En gemensam handlingsplan för att utveckla, införa och prioritera mellan utpekade delar i en sådan digital infrastruktur.
Gemensamma system och standarder gör det lättare att ha kontakt med offentliga verksamheter och sparar skattepengar när dubbelinvesteringar kan undvikas samtidigt som kvaliteten och rättssäkerheten värnas. Genom ett mer samlat och enhetligt arbete kan dessutom informationssäkerheten stärkas, något som är särskilt viktigt då välfärden ofta hanterar känsliga personuppgifter.

Ökad digitalisering i välfärdssektorn har stor potential att förbättra välfärden genom ökad kvalitet, tillgänglighet, effektivitet och bättre arbetsmiljö. Men det måste ske på rätt sätt. Medarbetare och chefer måste ha möjlighet att påverka utformningen av nya system och få rätt utbildning samtidigt som deras kunskaper och erfarenhet måste tas till vara. Människor som tar del av välfärden ska vara delaktiga och medskapande i utvecklingen så att lösningarna tar hänsyn till olika förutsättningar och behov.

För att digitalisering och teknikutveckling ska komma till nytta i välfärdens kärnverksamhet behöver den utgå från verkliga behov. Vi är övertygade om att digitalisering och teknikutveckling rätt utformad skapar högre kvalitet, bättre tillgänglighet och bättre arbetsmiljö. Varje timme som en medarbetare i välfärden slipper lägga på it-krångel blir en timme mer som ägnas åt patienter i sjukvården, elever i skolan, pensionärer i äldreomsorgen eller ungdomar som behöver stöd av socialtjänsten.

Sverige är ett föregångsland både när det gäller välfärd och it. Nu ska vi använda de styrkorna gemensamt för att bygga en välfärd som möter medborgarnas behov och gör det ännu mer attraktivt att arbeta inom vård, skola och omsorg.


Magdalena Andersson
finansminister (S) och ordförande i Välfärdskommissionen

Anders Ygeman
digitaliseringsminister (S)

Anders Knape
ordförande (M) Sveriges Kommuner och Regioner

Heidi Stensmyren
före detta ordförande Läkarförbundet och Saco:s representant i Välfärdskommissionen

Veronica Magnusson
ordförande Vision och TCO:s representant i Välfärdskommissionen

Tobias Baudin
ordförande Kommunal och LO:s representant i Välfärdskommissionen

 

Välfärdskommissionen
Välfärdskommissionen består av företrädare för staten, kommuner, regioner och de tre fackliga centralorganisationerna (LO, TCO och Saco). Den har till uppgift att systematiskt identifiera och analysera konkreta åtgärder som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet.

Läs artikeln på Dagens samhälle