Arbetsrättsliga villkor 2.0

Arbetsrätt

Blogg

2021-10-26

För närvarande bereds propositionen om Ett förenklat upphandlingsregelverk i finansutskottet. När ett nytt upphandlingsregelverk skulle genomföras år 2017 var frågan om arbetsrättsliga villkor högaktuell och en majoritet i riksdagen ställde sig då bakom förslaget att införa regler om arbetsrättsliga villkor för upphandlingar över tröskelvärdet.

I praktiken innebär bestämmelserna att upphandlande organisationer i vissa fall är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Om arbetet utförs där svensk rätt är tillämplig (i huvudsak i Sverige), ska de arbetsrättsliga villkoren avse lön, semester och arbetstid enligt nivåer i ett centralt kollektivavtal. Det är däremot inte tillåtet att ange som villkor att en leverantör ska vara bunden av ett kollektivavtal. Villkoren ska istället vara hämtade från, och vara i nivå med, de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal. 

När regeringen nu sett över upphandlingsregelverket finns en möjlighet att ta nästa steg och genomföra reglerna om arbetsrättsliga villkor även under tröskelvärdet. I praktiken skulle det innebära att de 90 procent av Sveriges anställda som omfattas av ett kollektivavtal inte längre skulle missgynnas visavi de 10 % som inte gör det om deras tjänster erbjuds inom ramen för en offentlig upphandling. Att införa arbetsrättsliga villkor under tröskelvärdet skulle dock inte bara gynna arbetstagarna. Skötsamma leverantörer ska inte riskera att utsättas för illojal konkurrens av leverantörer som vinner ekonomiska fördelar genom att konkurrera med sämre anställningsvillkor. Att ställa arbetsrättsliga villkor bidrar därmed till likabehandling av leverantörer och en sund konkurrens. 

I en debattartikel från år 2019 framförde Upphandlingsmyndigheten att det utgör ett förtroendeproblem för samhället att det finns företag som fuskar med lagar eller utnyttjar arbetstagare och som samtidigt levererar till det offentliga. Just denna artikel fokuserade på byggbranschen. TCO håller givetvis med Upphandlingsmyndigheten men anser att lägsta-nivån måste vara högre. Bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor ska inte bara handla om att komma åt rena olagligheter utan leverantörer ska aldrig kunna vinna ekonomiska fördelar genom att konkurrera med sämre anställningsvillkor.   

Nu finns en möjlighet för ledamöterna i finansutskottet att säkerställa att konkurrens sker på lika (och till bra) villkor. TCO vill uppmana ledamöterna i finansutskottet att ta den chansen så att vi får en upphandlingslagstiftning som istället för att missgynna de seriösa företagen premierar dem.