TCO:s remissvar på betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

Arbetsrätt

Remissvar

2024-01-19

TCO ställer sig positivt till ökade möjligheter till brottsbekämpning, men det är viktigt att detta sker med så lite påverkan på den personliga integriteten som möjligt.

TCO har skickat in ett yttrande till Justitiedepartementet om betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69) och lämnat kommentarer och förslag på de förslag eller konsekvenser av förslaget som är av särskilt intresse för TCO.

TCO ställer sig positivt till ökade möjligheter till brottsbekämpning, men det är viktigt att detta sker med så lite påverkan på den personliga integriteten som möjligt. Det bör tas stor hänsyn till att uppgifter i stor utsträckning kommer att beröra unga personer eller till och med barn.

Det är positivt att utredningen i flera delar uppmärksammar socialtjänstens viktiga roll i det förebyggande arbetet. Utredningen har också poängterat att detta arbete kräver förtroende. Ett ökat uppgiftslämnande från socialtjänsten kan påverka personers förtroende negativt och därmed minska deras benägenhet att vända sig till socialtjänsten för stöd.

Även sekretessen inom hälso- och sjukvården behöver värnas. Den som behöver vård ska känna ett sådant förtroende för hälso- och sjukvården att denne inte tvekar att uppsöka vårdgivare.

Läs hela remissvaret

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg