TCO:s remissvar på Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering

Arbetsrätt

Remissvar

2022-02-04

TCO har getts möjlighet att lämna synpunkter på Utredningen om arbetskraftsinvandrings slutbetänkande Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. och inkommer härmed med följande yttrande.

TCO välkomnar att utredningen i vissa delar presenterar förslag för att stärka arbetskraftsinvandrarnas ställning och anser att flera av förslagen är bra eller går i rätt riktning.

TCO välkomnar förslagen om 2 ett nytt brott avseende exploatering av utländsk arbetskraft och olovlig handel med arbetserbjudanden. Den som exploaterar arbetskraft eller bedriver olovlig handel med arbetserbjudanden riskerar visserligen att dömas till fängelse men det avser endast de mest extrema fallen av utnyttjande och kräver därtill att exploateringen eller den olovliga handeln faktiskt upptäcks och kan bevisas.

Brott med fängelse i straffskalan kan fungera avskräckande och gynna arbetskraftsinvandraren men när exploatering eller annat missbruk är ett faktum så innebär det förutom exploateringen och missbruket att arbetskraftsinvandraren riskerar att bli av med sitt arbetstillstånd. Därför anser TCO att det är olyckligt att utredningen inte föreslår någon ersättning eller ytterligare möjlighet för arbetskraftsinvandraren att stanna i Sverige.

I flera delar menar TCO att utredningens alternativa förslag är att föredra och beklagar att utredningen i flera delar avstår från att lägga förslag som ytterligare skulle stärka arbetskraftsinvandrarnas ställning och säkerställa kollektivavtalsenliga villkor.

TCO anser att de förslag som lagts i delbetänkandet och i detta slutbetänkande av allt att döma inte är tillräckliga för att komma till rätta med de problem som finns med dagens system för arbetskraftsinvandring.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström