Hur stärker vi tjänstemannen som samhällsbärare? En analys av konsekvenserna med ett utvidgat tjänstefelsansvar

Demokrati

Rapport

2024-04-17

I den här rapporten bidrar TCO till en djupare förståelse för hur de olika delarna av tjänstemannaansvaret ser ut i dag, vilka konsekvenser ett utökat tjänstefelsansvar kan få och vilka åtgärder som i stället skulle kunna vidtas för att öka rättssäkerheten för medborgarna och öka deras förtroende för den offentliga verksamheten.

 • Tjänstemannaansvaret är redan i dag omfattande. Den som begår ett fel i tjänsten kan bli varnad, avskedad eller dömas till fängelse.
 • Ett utökat tjänstefelsansvar riskerar att leda till:
  • Längre handläggningstider och minskad effektivitet.
  • Förvärrad osäkerhets- och tystnadskultur.
  • Större svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.
 • I stället borde fokus vara på att stärka de offentliga tjänstemännen i sin yrkesutövning.

Bild på omslaget av rapporten Hur stärker vi tjänstemannen som samhällsbärare?

Tjänstemannaansvaret i dag

Regeringen har ibland i den allmänna debatten använt formuleringar som att återinföra eller införa ett tjänstemannaansvar. Men det har aldrig tagits bort, tjänstemannaansvaret finns redan i dag som bland annat ett straffrättsligt och ett arbetsrättsligt ansvar. Tjänstemän kan avskedas eller sägas upp om de begår fel i tjänsten och offentliga tjänstemän kan dessutom få varning eller löneavdrag.

Både inom hälso- och sjukvården och polisen finns särskilda ordningar för offentligrättsligt ansvarsutkrävande. Och om en tjänsteman begår fel vid myndighetsutövning kan personen dömas för tjänstefel.

 

Tidigare utredning om tjänstefelsansvar

Frågan om ett utökat tjänstefelsansvar utreddes så sent som 2022 Den utredningen landade i att ett utökat tjänstefelsansvar inte var lämpligt. Utredningen gjorde bedömningen att

 • det inte hade framkommit några starka skäl att avgränsa tjänstefelsansvaret på annat sätt än till myndighetsutövning
 • ett alltför strängt och onyanserat straffansvar skulle riskera att skapa en osäkerhetskultur med tjänstemän som är rädda för att fatta beslut
 • ett utökat tjänstefelsansvar skulle vara negativt för många verksamheter, inte minst för verksamheter där det ställs krav på den enskilda tjänstemannen att kunna fatta snabba beslut, exempelvis inom polisen
 • ett utökat tjänstefelsansvar skulle kunna medföra problem att rekrytera och upprätthålla kompetens inom viktiga funktioner i samhället.

 

Risker med utvidgat tjänstefelsansvar

TCO ser framför allt tre risker med ett utvidgat tjänstefelsansvar, vilket den tidigare utredningen har stärkt:

 1. Längre handläggningstider och minskad effektivitet.
 2. Förvärrad osäkerhets- och tystnadskultur.
 3. Större svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

 

Hur stärker vi tjänstemännen som samhällsbärare?

TCO har fyra förslag om vad regeringen kan göra för att stärka tjänstemännen i sin roll och som samhällsbärare:

 1. Ge tjänstemännen rätt förutsättningar att utföra sitt arbete.
 2. Ta fram en nationell strategi mot hot och våld i arbetslivet.
 3. Motverka tystnadskultur och utöka meddelarskyddet.
 4. Förbättra och utöka tjänstemannautbildningen för offentliganställda tjänstemän.

Läs rapporten

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg