TCO:s remissvar på Ett hållbart mediestöd för hela landet

Demokrati

Remissvar

2022-09-30

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över Mediestödsutredningens promemoria Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14). I remissvaret lämnar TCO kommentarer och synpunkter på de förslag eller konsekvenser av förslaget som är av särskilt intresse för TCO.

Sammanfattning av TCO:s inställning till förslagen

 • Stödformer inom mediestödet. TCO stödjer utredningens ansats att införa ett mediestöd som har förutsättningar att med större precision stötta medier som är i behov av stöd.
 • Reglering av mediestödet. TCO välkomnar förslaget om att regleringen införs i en särskild lag, i stället för som tidigare, i förordning. Även om det inte är ändamålsenligt att riksdagen åläggs att besluta om detaljreglering av mediestödet anser TCO att det kan ifrågasättas om inte fler regler bör införas i den nya lagen. Till exempel bör stödformerna, det vill säga redaktionsstöd, distributionsstöd och varannandagsstöd uttryckligen nämnas i lagen. Vilka stödformer som ska finnas är enligt TCO en fråga av sådan dignitet att regeringen inte ensam bör förfoga över den.
 • Mediestödets syfte. TCO anser att det finns ett behov av att stärka lokaljournalistiken i Sverige, men ser samtidigt en risk för att utredningens förslag i praktiken leder till att vissa rikstäckande medier inte får tillräckligt
  med mediestöd, vilket riskerar att drabba mediemångfalden negativt.
 • Definition av allmänna nyhetsmedier. TCO välkomnar utredningens förslag i den del det innebär att stödet blir teknikneutralt. TCO ifrågasätter dock hur formuleringen om att nyhetsförmedlingen ska vara av ”betydelse för demokratin” ska tolkas. Eftersom det ingår i definitionen får det anses vara ett krav för att vara berättigad till stöd. Enligt TCO blir det ytterligare ett kvalitativt krav som öppnar upp för godtyckliga myndighetsbeslut. Om formuleringen trots allt ska användas anser TCO att det måste förtydligas vad som avses med ”betydelse för demokratin” och i vilka situationer ett medium riskerar
  att falla utanför definitionen.
 • Ett demokratvillkor införs. TCO avstyrker förslaget om att införa ett demokrativillkor. 
 • Mediestödsnämndens beslut. TCO anser att det bör införas en möjlighet att överklaga beslut där Mediestödsnämnden nekar medieföretag mediestöd.
 • Mediestödnämndens sammansättning. TCO välkomnar förslaget att reglera mediestödsnämndens sammansättning i lag. Idag kan till exempel en riksdagsledamot gå direkt från riksdagen till Mediestödsnämnden. TCO anser att Mediestödsnämndens oberoende bör stärkas ytterligare: det bör övervägas att införa karenstid för riksdagsledamöter, statsråd och anställda i riksdag och regering. 

Läs hela remissvaret

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg