TCO:s remissvar på SOU Stärkt konstitutionell beredskap

Demokrati

Remissvar

2024-04-24

TCO instämmer i kommitténs bedömning att det finns ett behov av att stärka den konstitutionella beredskapen för fredstida krissituationer. Men TCO ser att inte att det finns något överhängande behov att vidta så omfattande och långtgående ändringar av normgivningsmakten som kommittén föreslår.

Erfarenheterna både från finanskrisen 2008/09 och Covid-19-pandemin 2020/22 visar att regering och riksdag på ett tillfredsställande sätt klarade av att enligt gällande lagstiftning bereda och stifta lagar på kort tid och under svåra omständigheter.

Det är ytterst angeläget att eventuella lagändringar görs varligt och med stor eftertänksamhet så att det inte öppnas upp möjligheter som kan missbrukas, överutnyttjas eller användas i andra situationer och för andra syften än de som avsetts med ändringarna.

Det krävs dessutom långt mer utvecklade resonemang när det gäller för vilka situationer och syften som förslagen är avsedda att tillämpas på än de som finns i betänkandet.

Läs hela remissvaret

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan