Ökad jämställdhet för konkurrenskraftiga samhällen

EU, Jämställdhet

Artikel

Alla människors lika värde, rätten att slippa diskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och män är grundläggande värden i EU:s fördrag. Dessa måste genomsyra alla politikområden där EU verkar.

En ökad jämställdhet i Europa är en nyckel till mer inkluderande, mer jämlika och mer konkurrenskraftiga samhällen. Samtidigt är det stora sysselsättningsgapet mellan män och kvinnor ett slöseri med humankapital och arbetskraft: enligt EU-kommissionen går EU:s medlemsländer miste om cirka 360 miljarder euro årligen på grund av kvinnors lägre sysselsättningsgrad.

EU bör lyfta fram fördelar med jämställdhetsreformer

Sverige bör lyfta vikten av att fler kvinnor deltar på arbetsmarknaden i Europa, framför allt som en faktor för tillväxt och konkurrenskraft. Därför bör gemensamma ambitiösa EU-mål lyftas ytterligare inom den ekonomiska planeringsterminen och den sociala resultattavlan. Medlemsstaterna bör göra nödvändiga investeringar i exempelvis barn-och äldreomsorg för att möjliggöra för både kvinnor och män att förena arbete och familjeliv. EU bör dessutom ytterligare lyfta fram fördelarna med jämställdhetsreformer som exempelvis särbeskattning som en tillväxtfrämjande faktor, t.ex. i de landsspecifika rekommendationerna.

Jämställdhet för arbetsliv och samhälle

I fokus för vårt påverkansarbete ligger reformer för ökad ekonomisk jämställdhet, vilket tillsammans med jämställd hälsa, utbildning och makt också är ett uttalat mål för den svenska jämställdhetspolitiken.

Händer som håller i en skål med nappar.
Bild på Mika Domisch

Internationell sekreterare

Mika Domisch

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell