TCO:s remissvar på betänkandet Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna

Omställning

Remissvar

2024-06-14

TCO tillstyrker övergripande utredningens förslag om att reformera vuxenutbildningen. Förslagen är rimliga och välmotiverade och har goda förutsättningar att leda till en effektiviserad vuxenutbildning. TCO avstyrker däremot förslagen om en ny yrkesskola för vuxna, eftersom TCO inte är möjligt att bedöma den nya yrkesskolans nytta och relevans förrän den pågående pilotverksamheten har genomförts och utvärderats.

TCO har skickat in ett yttrande till Utbildningsdepartementet om betänkandet Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16).

TCO tillstyrker förslagen om att reformera vuxenutbildningen

Utredningen har genomfört ett ambitiöst och grundligt arbete utifrån de ursprungliga direktiven om att reformera vuxenutbildningen. TCO bedömer reformförslagen som både rimliga och välmotiverade och anser att de sammantaget har goda förutsättningar att leda till en effektiviserad vuxenutbildning som bidrar till ökade möjligheter till omställning/yrkesväxling och förbättrad kompetensförsörjning inom både näringsliv och offentlig sektor.

TCO tillstyrker därmed på ett övergripande plan de delar av utredningens förslag som syftar till att reformera vuxenutbildningen (kapitel 4–12).

TCO avstyrker förslaget om ny yrkesskola – låt pilotverksamheten genomföras och utvärderas först

Vad gäller förslagen i kapitel 3 om en ny yrkesskola för vuxna – Nationell yrkesutbildning – anser TCO att det inte är möjligt att bedöma den nya yrkesskolans nytta och relevans förrän den pågående pilotverksamheten genomförts och utvärderats.

TCO ingår i Myndigheten för yrkeshögskolans referensgrupp för Nationell yrkesutbildning och har därmed god inblick i pilotverksamhetens uppstartsfas men anser fortfarande att det i detta tidiga skede inte är möjligt att förutse den nya utbildningsformens resultat och konsekvenser. För TCO är det inte heller uppenbart att de uttalade behoven inte kunnat tillgodoses av en utvecklad och reformerad kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning – ett alternativ till uppstarten av en helt ny utbildningsform.

TCO avstyrker därmed förslagen om en ny yrkesskola för vuxna (kapitel 3) till dess att pilotverksamheten utvärderats och besvarat vissa för TCO kritiska frågeställningar.

För mer detaljerade synpunkter, se det fullständiga remissvaret. 

Hela remissvaret

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander