Så höjer vi pensionerna

Pension, Valet 2022

Artikel

Den allmänna pensionen behöver höjas. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna. Det innebär att respektavståndet behöver öka, så att de som arbetat och betalat skatt under arbetslivet får en nivå på inkomsten som pensionärer som är högre än de som inte betalat in till det svenska pensionssystemet.

Så vill TCO höja pensionerna

Det allmänna pensionssystemet får allt svårare att infria förväntningarna om ett utfall som motsvarar minst 60 procent av slutlönen. Den långsiktiga trenden med fallande allmänna pensioner beror i huvudsak på att vi lever allt längre. Men med ökande förväntad livslängd riskerar kompensationsgraden att sjunka, något som har stor betydelse för låg- och medelinkomsttagare. 

Att kompensera för fallande pensioner med ett längre arbetsliv räcker en bit - men inte hela vägen. Om även kommande generationer ska få en pensionsnivå i det allmänna pensionssystemet, som motsvarar minst 60 procent av slutlönen, krävs en kombination av längre arbetsliv och högre avgifter till pensionssystemet.

Vårt pensionssystem bygger på de inbetalningar som skett under arbetslivet. Alla ska kunna leva på sin pension. För att nå dit måste avgiften till den allmänna pensionen höjas. Pensionssystemet bör även kompletteras med en "gas", så att de som bär risken vid underskott även får ta del av överskott.

Därför anser TCO att:

  • Pensionsrätten och avgiften till den inkomstrelaterade allmänna pensionen behöver höjas från dagens 17,21 procent till att motsvara 18,5 procent av hela inkomsten upp till systemets tak (7,5 inkomstbasbelopp).
  • En förstärkning av pensionssystemet innebär också att de utgående pensionerna höjs. I och med detta kommer utgående inkomstpension, pensionsbehållning och tillkommande pensionsrätter att ligga på nivå cirka 7 procent högre än före avgiftshöjningen.
  • Överskottet i pensionssystemet behöver hanteras. Vid årsskiftet uppgick det till 1 200 miljarder kronor och TCO har föreslagit en mekanism för att dela ut överskottet. Det skulle innebära ett tillskott för alla pensionssparare och pensionärer, men även öka transparensen och symmetrin i pensionssystemet genom att samma kollektiv som får bära risken vid underskott får ta del av överskottet när ett sådant finns.

Med en avgiftshöjning och överskottshantering stärks dagens pensioner, och grunden för pensionssystemet behålls intakt. Det skulle därmed bidra till att systemet upplevs som konsekvent och förutsägbart, och att grundtanken att intjänande under hela livet ska ligga till grund för den framtida pensionen kvarstår.

Beslut om pensioner kräver långsiktighet

Den senaste tidens politiska förslag från regeringen och oppositionen utgör ett brott mot den tidigare ordningen där förändringar av pensionerna ska ske inom ramen för partierna i pensionsgruppen. Det riskerar att underminera hela pensionssystemet och tryggheten för dagens och morgondagens pensionärer. 

TCO har låtit Novus undersöka hur förvärvsarbetande vill att beslut om pensionerna ska fattas och vad som ska ligga till grund för pensionen. 

Resultaten visar att:

  • Nästan alla förvärvsarbetande (98%) anser att det är viktigt att beslut som fattas om pensionerna är långsiktiga.
  • Nästan alla förvärvsarbetande (92%) anser att det är viktigt att beslut som fattas om pensionerna fattas i bred politisk enighet.
  • Tre av fyra (76%) tycker att det är pensionen ska grundas på individens inkomster under arbetslivet.

Långsiktighet är viktigt i pensionsfrågan

Nästan alla förvärvsarbetare anser att det är viktigt att det fattas långsiktiga beslut om pensionen. 

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana