Det behövs en gas i pensionssystemet

Pension

Debattartikel

2022-02-04

Idag finns ett överskott på 800 miljarder i pensionssystemet, som kan användas för att förstärka pensionerna. Det är en bättre lösning än det kortsiktiga förslag med garantitillägg som föreslagits av MP, S och V. Det skriver Therese Svanström, TCO i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

  1. Det finns ett överskott i pensionssystemet på minst 800 miljarder.
  2. Genom att låta pensionärer och pensionssparare ta del av överskottet kan pensionerna höjas på kort sikt.
  3. Fördelarna med att använda överskottet är att det sker inom ramen för pensionssystemet och att transparensen i systemet ökar - de som bär risken för underskott får nu del av överskottet. 

Pensionssystemet ska vara långsiktigt och förutsägbart och inte byta skepnad beroende på den sittande politiska majoriteten. Pensionerna får inte bli ett politiskt slagträ där partierna tävlar om vem som kan lova högst pension. Blir det lätt att höja pensionerna kan det bli lätt att sänka dem. Därför behöver alla beslut om förändringar vila på breda politiska överenskommelser. Det förslag som nu presenterats av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om ett skattefritt garantitillägg går emot detta.

TCO har länge argumenterat för att en höjning av pensionsavgiften måste komma på plats. Idag är inte pensionsgruppen överens om formerna för detta. Men i väntan på en avgiftshöjning kan det på kortare sikt finnas möjligheter att höja pensionerna genom att låta pensionärer och pensionssparare ta del av det stigande finansiella överskottet i pensionssystemet.

Pensionssystemet har en automatisk balanseringsmekanism, bromsen, för att garantera att utbetalningarna inte överstiger tillgångarna. Vid en ekonomisk nedgång slår bromsen till och pensionerna sjunker till en nivå som systemet klarar av. När ekonomin sedan vänder, slår bromsen ifrån och pensionerna ökar igen. Bromsen i pensionssystemet har slagit till vid tre tillfällen sedan 2010.

Men nu är läget det omvända. Tillgångarna överstiger skulderna med råge och överskottet förutspås öka framöver. Pensionsmyndighetens senaste prognoser visar på ett finansiellt överskott på 8 procent år 2022 (motsvarande 800 miljarder kronor), 10 procent år 2024 och 16 procent år 2032.

Överskotten behöver hanteras på något sätt och det kan därför vara aktuellt med en gas i systemet, något som idag saknas. Med en gas menas att överskottet delas ut till dagens och framtidens pensionärer, alltså de som vid underskott drabbats av bromsen och fått betala i form av lägre pension och minskat värde på pensionssparande. I en utredning från 2004 lades väl genomarbetade förslag fram om hur överskotten i pensionssystemet skulle hanteras. Då var det en närmast teoretisk diskussion och resultatet av utredningen blev intet. Nu är frågan om utdelning av överskottet reell och regeringen måste sätta ned foten om hur överskottet ska fördelas.

Överskottet ska inte blandas ihop med den ”följsamhetsindexering” som följer inkomstutvecklingen och utifrån den räknar upp inkomstpensionen och tilläggspensionen. Överskottet i pensionssystemet uppstår istället när marknadsvärdet av AP-fonderna 1-4 och 6 tillsammans med värdet av de framtida inbetalningarna är högre än värdet av skulderna i systemet.

Pensionsmyndigheten föreslår själva en utdelning av den del av överskottet som ligger ovanför 10 procent till pensionssparare och pensionärer. Genom en förhållandevis försiktig utdelningstakt med motsvarande mekanism som vid det dämpade balanstalet och genom att en del av överskottsutrymmet används till en indexgaranti minskas risken för svängningar och kommande underskott.

Det finns flera fördelar med en gas i pensionssystemet:

  • Höjningen av såväl utbetald pension som pensionsrätternas värde sker inom ramen för pensionssystemet, skilt från statsbudgeten, vilket minskar behovet av att lappa och laga.
  • Transparensen och symmetrin i pensionssystemet ökar genom att samma kollektiv, som får bära risken vid underskott, nu får del av överskottet.

En utdelning av överskottet förändrar inte fördelningsprofilen i det allmänna pensionssystemet. Men givet att de pensionärer som har garantipension och bostadstillägg får behålla dessa tillskott ograverade, kommer skillnaden i pension beroende på arbete att öka under den tid som gasen är i kraft. Det betyder att det gör skillnad för pensionen att ha arbetat även om lönen varit låg. En utdelning av överskottet skulle minska behovet av tillkomna och föreslagna insatser utanför pensionssystemet som det nu föreslagna garantitillägget. Det skulle därmed bidra till att systemet upplevs som konsekvent, förutsägbart och att grundtanken att intjänande under hela livet ska ligga till grund för den framtida pensionen behålls.

Läs debattartikeln på Svenska Dagbladets webb. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström