TCO:s remissvar på promemorian Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959

Pension

Remissvar

2023-12-19

TCO har yttrat sig i promemorian Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag Fi2023/0267

TCO tillstyrker promemorians förslag om en skattefri kompensation till personer födda 1957 som beskattningsåret 2023 har rätt till grundavdrag beräknat enligt inkomstskattelagen 63:3. Även dödsbon efter personer födda 1957 och avlidna under 2023, har rätt till kompensation om villkoret enligt IL uppfyllt.

Men TCO ställer sig frågande till att underlaget för statlig skatt inte beaktas och räknas in vid beräkningen av underlaget för kompensationen. Metoden för beräkning av underlaget förhåller sig inte till tidigare beräkning av grundavdraget och är därför svårbegriplig. I förslaget till förordning anges heller inte hur den beräknade kompensationen förhåller sig till skiktgränsen för statlig skatt.

I fråga om överklagande av beslut, omprövning av ärenden, återkrav av felaktigt utbetalda belopp och övriga åtgärder, anser TCO att de gängse reglerna i Skatteförfarandelagen (SFL) för hantering av skatterättsliga ärenden ska tillämpas. Även när det gäller tidsgränser för överklagande och omprövning, såväl till fördel som till nackdel för klienten förutsätts SFL:s regler gälla.

TCO tillstyrker promemorians förslag om senareläggning av höjning av åldersgränsen till 67 år för rätt till det förhöjda grundavdraget, från den 1 januari 2026 till den 1 januari 2027. Därigenom undviks att personer födda 1959 drabbas av en situation liknande den som inträffade för dem födda 1957.

TCO vill i sammanhanget påpeka att konstruktionen med åldersdifferentierade skatter är ett problem i sig. Sannolikt var det ingen aktör som ville att den ändrade riktåldern skulle gälla för årgång 1957 vad gäller beskattning och i övriga delar först för årgång 1958. Men inkomstbeskattningen är mycket svår att genomskåda, varför det ändå inträffade. En åldersdifferentiering som ska följa riktåldern, innebär sannolikt en risk för kommande årskullar att drabbas på samma sätt som personer födda 1957 när riktåldern ändras framöver. Allmänt sett skapar konstruktionen dessutom en osäkerhet om vad som gäller, avseende såväl pension som skatt på pension, en osäkerhet som även kan påverka individers pensionsbeslut.

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana