Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Samhällsekonomi

Remissvar

2019-05-17

I utredningen föreslås en rad förändringar av delmodeller inom ramen för systemet med en kostnadsutjämning. TCO tillstyrker att en förändring av kostnadsutjämningen i linje med utredningens förslag genomförs.

TCO anser att det är viktigt att kommuner och landsting har likvärdiga förutsättningar att finansiera vård, omsorg, utbildning, kollektivtrafik och övriga kommunala åtaganden. Medborgarnas tillgång till service ska inte avgöras av vare sig inkomstnivå eller servicebehov hos övriga invånare i kommunen. Därför stöder TCO de grundläggande principerna bakom utjämningssystemet inklusive den statliga finansieringen.

Det kommunala utjämningssystemet reformerades i grunden i mitten av 90-talet. Sedan dess har så stora förändringar i förutsättningarna skett att vi anser det befogat att genomföra en mer genomgripande reformering av utjämningssystemets konstruktion. I den bör också ingå avvägningar av statligt och kommunalt finansieringsansvar.

Vi är övertygade om att mer av de kommunala välfärdstjänsterna behöver finansieras genom inkomster från statens skattebaser. Vi vill inte att ökade behov ska finansieras med ökande skillnader och nivåer på kommunal inkomstskatt.

TCO anser därför att en bred översyn av systemet för utjämning och finansiering av de kommunala verksamheterna bör tillsättas. Denna bör arbeta i anslutning till processen med den breda skattereform som aviserats.

Detta ska dock inte ställas i motsats till en mer kortsiktig reformering av modellerna inom kostnadsutjämningen. TCO tar inte ställning till den konkreta utformningen av de olika modellerna och föreslagna förändringar. Vi hänvisar där till de av Lärarförbundet och Vision inlämnade yttrandena.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter