Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

Sjukförsäkring

Remissvar

2020-04-20

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar (S2020/03167/SF).

Coronapandemin har inneburit stort mänskligt lidande och exceptionella utmaningar för det svenska samhället. För många av TCO-förbundens medlemmar, särskilt inom vård och omsorg, har pandemin lett till en mycket ansträngd arbetssituation och hög arbetsbelastning. Till det kommer en oro för den egna hälsan i och med att många i dessa grupper i sitt arbete riskerar att bli smittade och sjuka i covid-19.

TCO har till regeringen fört fram att covid-19 snarast borde inkluderas i den bilaga till förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd som innehåller en lista över smittsamma sjukdomar som anses som arbetsskada.

TCO konstaterar att promemorian Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar (S2020/03167/SF) föreslår det som TCO har efterfrågat. TCO välkomnar och tillstyrker därför promemorians förslag.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois