En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26)

Sjukförsäkring

Remissvar

2020-08-17

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26) från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum.

Arbetslivet förändras över tid genom förändringar i anställningsformer och förändringar i arbetets förutsättningar och organisation. TCO ser det som centralt att den allmänna sjukförsäkringen utvecklas för att kunna svara mot förändringarna i arbetslivet och kunna ge dem som omfattas av sjukförsäkringen den trygghet de har rätt att förvänta sig av försäkringen. En välfungerande sjukförsäkring måste också vara flexibel och möjlig att anpassa till den enskildes förutsättningar i syfte att underlätta och främja återgång i arbete.

TCO välkomnar i huvudsak de förslag som utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum presenterar i betänkandet En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26).

Utredningens förslag innebär att förutsättningarna stärks att inom ramen för den allmänna sjukförsäkringen ta tillvara behovsanställdas kompetens och erfarenhet genom att stärka möjligheten för dem att återgå till ett arbete där denna kan tas tillvara. Utredningens förslag stärker också förutsättningarna för sjukskrivna att genom deltidssjukskrivning och gradvis upptrappning av arbetstiden återgå i arbete genom att öka möjligheterna att vid deltidssjukskrivning förlägga arbetstiden utifrån den enskildes förutsättningar och utifrån vad som bäst främjar återgång i arbete.

Läs hela remissvaret här.