Ett förbättrat trygghetssystem för företagare

Sjukförsäkring

Remissvar

2022-05-19

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98) från Utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för företagare.

Flera TCO-förbund har ett växande antal medlemmar som är egenföretagare, antingen genom att de har en enskild näringsverksamhet som ger inkomst av näringsverksamhet eller att de har ett aktiebolag som ger inkomst av tjänst. Många egenföretagare går också mellan företagande och anställning, s.k. kombinatörer. Denna utveckling är särskilt påtaglig inom vissa branscher, såsom IT-och och Telekom och konstnärliga branscher, såsom scen och film och inom media och kommunikation. Att egenföretagare och kombinatörer på rimliga villkor omfattas av de allmänna trygghetssystemen och så långt det är möjligt ges samma trygghet som dem med anställning är därför en angelägen fråga för TCO.

Samtidigt finns det många och allvarliga brister i det allmänna trygghetssystemet för företagare. Många företagare upplever att de inte får den trygghet de behöver och också betalat för genom sina egenavgifter. En central fråga är beräkningen av företagarnas sjukpenninggrundande inkomst, som många gånger framstår som oförutsägbar och godtycklig. Andra brister rör regelverket kring karens och kring vilket stöd företagare kan få under rehabilitering och för förebyggande insatser. TCO har därför efterfrågat att förbättringar av trygghetssystemet för egenföretagare utreds, med fokus på regelverket kring beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för dem som har en enskild näringsverksamhet.

TCO ställer sig generellt positiv till de förslag och bedömningar som utredningen presenterar. Utredningens förslag på ny huvudregel för sjukpenninggrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet som utgår från historiska inkomster, och vidföljande alternativregel ökar förutsägbarheten och tydligheten i beräkningen av företagarnas sjukpenninggrundande inkomst. TCO ser också positivt på utredningens förslag att ändra grundkarensen till 1 dag med bibehållen möjlighet för företagaren att välja annan karenstid. TCO vill också särskilt lyfta fram utredningens bedömning att det finns ett behov av att se över regelverket kring företagarens rehabilitering och möjlighet till partiell sjukskrivning.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois