Företagshälsovården – en resurs för ett friskare arbetsliv

Sjukförsäkring

Rapport

2022-12-09

Hur används företagshälsovården som en resurs före och under sjukskrivningar? Det undersöker TCO i den här rapporten som visar att många sjukskrivna inte får det stöd de är i behov av. Främst är det kvinnliga tjänstemän, tjänstemän inom kommunal sektor och tjänstemän som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa som inte fått stöd av företagshälsovården innan sjukskrivningen. I rapporten kommer TCO med fyra förslag för hur företagshälsovården kan stärkas.

  • Långtidssjukskrivna tjänstemän som får stöd från företagshälsovården innan sjukskrivningen är i mindre utsträckning utsatta för riskfaktorer i sitt arbete – såsom hög arbetsbelastning eller att vara uttröttad i kroppen efter arbetsdagens slut – än dem som är i behov av stöd men inte får det.
  • Mer än en tredjedel av tjänstemännen får inte stöd innan sjukskrivningen trots att de behöver det. 
  • Stöd från företagshälsovården har stor betydelse för arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering.

Rapporten visar att över en tredjedel av de långtidssjukskrivna tjänstemännen saknar stöd från företagshälsovården tiden innan sjukskrivningen trots att de behöver stöd. Dessutom kan man se att det är de som inte får stöd från företagshälsovården som är till störst del är utsatta för risker för sjukskrivning till exempel hög arbetsbelastning, trötthet i kroppen.

Andelen som får stöd från företagshälsovården är anmärkningsvärt låg bland poliser och sjuksköterskor. Andelen som saknar stöd trots att de behöver det är också mycket hög bland poliser och bland civilingenjörer, och generellt hög inom välfärdsyrkena.

Företagshälsovård viktigt för rehabilitering

Dessutom saknar över en femtedel av de långtidssjukskrivna tjänstemännen stöd under sjukskrivning. Rapporten visar att stöd från företagshälsovården har stor betydelse för arbetsgivarens insatser för arbetsanpassning och rehabilitering. Man kan särskilt se att de som inte fått stöd från företagshälsovården i sin rehabilitering anser att arbetsgivaren inte gjort tillräckligt.

Kvinnor mest utsatta

En fördjupad analys visar att det framför är allt kvinnliga tjänstemän och tjänstemän inom kommunal och regional sektor som saknar stöd från företagshälsovården både innan och under sjukskrivningen. Stödet varierar också med sjukskrivningsorsak. Tjänstemän som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa saknar i högst utsträckning stöd innan sjukskrivningen, men får det i hög utsträckning under sjukskrivningen. Det är också de som i hög utsträckning behöver stöd från företagshälsovården under sjukskrivningen.

TCO:s förslag för en välfungerande företagshälsovård:

  • Alla tjänstemän som är tillsvidareanställda eller visstidsanställda ska ha tillgång till en kvalitetssäkrad företagshälsovård.
  • Företagshälsovården ska användas som en oberoende expertresurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och inom rehabiliteringsområdet.
  • Företagshälsovården ska upphandlas lokalt på arbetsplatserna i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Egenföretagare ska kunna få tillgång till hälsovårdstjänster på rimliga villkor.

Läs rapporten Företagshälsovården

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois