Från riskfaktorer till friskfaktorer

Sjukförsäkring

Rapport

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i stället innebär en minskad risk för ohälsa och sjukskrivning.

  • Rapporten bekräftar det samband mellan riskfaktorer och sjukskrivningar som tidigare forskning pekat på. 
  • Ett förebygggande arbete med arbetsmiljön kan minska antalet sjukskrivningar. 
  • Det gäller främst att man arbetar med bättre organisatorisk och sociala arbetsmiljö samt motverkar en hälsosam arbetsbelastning.

Sjukskrivningarna har historiskt varierat mycket i Sverige. I början av 2000-talet var sjukfrånvaron mycket hög, för att sedan nå historiskt låga nivåer runt 2010. Sedan dess har sjukfrånvaron ökat igen samtidigt som psykisk ohälsa har kommit att bli den främsta sjukskrivningsorsaken.
För TCO är det mycket viktigt att så långt det är möjligt förhindra att sjukskrivning uppstår. Eftersom många sjukskrivningar är mer eller mindre orsakade av arbetsrelaterade faktorer sätter detta arbetsmiljön i fokus – och sambanden mellan arbetets och arbetsplatsens utformning och ohälsa.

Genom att lyfta fram områden där det behövs åtgärder och förbättringar och hur riskfaktorer kan bli friskfaktorer bidrar rapporten till TCO:s och TCO-förbundens arbete för att förbättra arbetsmiljön och motverka att tjänstemännen blir sjukskrivna. Sverige behöver tjänstemännen.

Ladda ner rapporten Från riskfaktorer till friskfaktorer.

Läs debattartikel i Dagens samhälle.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois