TCO:s remissvar på betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

Sjukförsäkring

Remissvar

2023-12-20

TCO ser överlag positivt på Bidragsbrottutredningens förslag och bedömer att de kan stärka och samordna arbetet med att motverka organiserad och systematisk välfärdsbrottslighet. Men det är beklagligt och missvisande att socialförsäkringarna i delar av betänkandet diskuteras som bidrag. TCO avstyrker också bestämt att administrativa sanktionsavgifter införs i arbetslöshetsförsäkringen.

TCO har skickat in ett yttrande till Socialdepartementet om betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen från Bidragsbrottsutredningen. 

TCO ser överlag positivt på förslagen

TCO ser det som mycket viktigt att det brottsförebyggande arbetet bedrivs brett, kraftfullt och träffsäkert. TCO ser därför överlag positivt på Bidragsbrottsutredningens förslag som TCO bedömer kan stärka och samordna arbetet med att motverka organiserad och systematisk välfärdsbrottslighet.

Beklagligt och missvisande att socialförsäkringarna diskuteras som bidrag

Arbetet med att förebygga välfärdsbrott innebär olika avvägningar där det är viktigt att åtgärderna inte på ett oproportionerligt sätt inkräktar på enskildas integritet eller innebär att människor som söker stöd från trygghetssystemen misstänkliggörs och att trösklarna för att utöva rätten till stöd eller ersättning blir alltför höga.

Det brottsförebyggande perspektivet får inte innebära att trygghetssystemens ändamålsenlighet tappas bort. Detta är principiellt viktigt då en stor del av de trygghetssystem som utredningens förslag omfattar utgörs av socialförsäkringar som inte är att betrakta som bidrag utan som försäkringar där den enskilde genom att avstå löneutrymme eller genom tidigare avgifter har erhållit en rätt till ersättning. TCO beklagar därför att utredningen diskuterar förmåner och ersättning i termer av ”bidrag”, vilket när det gäller ersättning från socialförsäkringarna är missvisande. TCO konstaterar också i detta sammanhang att utredningen själv betonar att det bredare begreppet ”välfärdsbrott”, som omfattar ”bidragsbrott”, är att föredra för att beskriva den typ av brottslighet betänkandet diskuterar (s. 253).

Administrativa sanktionsavgifter i arbetslöshetsförsäkringen inte bra idé

TCO vill också åter bestämt avstyrka att administrativa sanktionsavgifter införs på arbetslöshetsförsäkringens område. Som TCO framhållit i sitt tidigare remissvar på bidragsbrottsutredningens delbetänkande Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott ser TCO stora svårigheter med förslaget om sanktionsavgift i arbetslöshetsförsäkringen eftersom det innebär att två sanktionssystem ska finnas parallellt med varandra utan att i praktiken vara fullt samordnade. Därtill kommer sådana sanktionsavgifter inte att innebära ökad tydlighet utan tvärtom kommer innebära svårigheter för enskilda att förstå de beslut som fattas och hur de ska värna sina rättigheter.

Läs hela remissvaret

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois