TCO:s remissvar på SOU "Rätt förutsättningar för sjukskrivning"

Sjukförsäkring

Remissvar

2024-02-20

TCO tillstyrker utredningens förslag och är i huvudsak positiv till de åtgärder utredningen föreslår. TCO välkomnar särskilt att utredningen lyfter fram betydelsen av en välfungerande företagshälsovård som en viktig aktör i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

För TCO är en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess en förutsättning för en välfungerande sjukförsäkring. Hälso- och sjukvårdens bedömning av de medicinska grunderna för nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga och redogörelsen för denna bedömning i form av ett läkarintyg är en central del i denna process. Samtidigt är det Försäkringskassan som beslutar om rätt till ersättning utifrån en samlad bild av den försäkrades situation, där läkarintyget utgör en del – om än en central sådan.

En välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess förutsätter även tydliga roller och ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna i processen och förutsättningar för en ändamålsenlig kommunikation och informationsutbyte där den försäkrade står i centrum samtidigt som dennes integritet respekteras.

Läs hela remissvaret.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois