Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Sjukförsäkring

Remissvar

2020-06-09

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (2020-05-29).

Coronapandemin har inneburit stort mänskligt lidande och exceptionella utmaningar för det svenska samhället. För många av TCO-förbundens medlemmar har pandemin lett till en mycket ansträngd arbetssituation och hög arbetsbelastning. Därtill kommer en oro för många som arbetar inom yrkesområden som innebär nära kontakter med andra människor att för att själva bli smittade av covid-19, som är en potentiellt dödlig sjukdom. Exempelvis utsätts sjuksköterskor, personal inom vård- och omsorg, lärare, förskolelärare samt poliser för en risk att i sitt arbete komma i kontakt med personer som bär på viruset eller är sjuka i covid-19, och därmed att själva insjukna. 

TCO tillstyrker i huvudsak promemorians förslag. Att en rimlig lösning för de som ingår i en riskgrupp skyndsamt kommer på plats är mycket viktigt för den stora grupp av tjänstemän som tillhör en riskgrupp och i sitt arbete exponeras för en risk att bli smittade av covid-19. Promemorians förslag utgör en sådan lösning som relativ snabbt kan träda ikraft. TCO välkomnar också att egenföretagare omfattas av den föreslagna utvidgade rätten till förebyggande sjukpenning på motsvarande sätt som anställda. 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois