Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Sjukförsäkring

Remissvar

2020-08-19

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24) från utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess.

En välfungerande sjukskrivningsprocess med fokus på rehabilitering och stöttande åtgärder för att den sjukskrivne ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete, eller till ett annat arbete där kompetens och erfarenhet kan tas tillvara, är centralt för en välfungerande sjukförsäkring. Samtidigt är sjukskrivningsprocessen komplex och ofta med ett stort antal olika aktörer involverade, vilket ställer höga krav på samverkan och koordinering mellan aktörer med olika expertis och ansvarsområden. Det är också mycket viktigt att den enskilde som är sjukskriven ges möjlighet att förstå och följa sin sjukskrivningsprocess och att den enskildes intressen och integritet respekteras.

TCO-förbunden känner väl igen ett antal av de problemområden som lyfts fram i utredningen och som till del har sin grund i att det är olika regelverk och olika myndigheter och aktörer som jobbar i stuprör. Även om initiativ har tagits för att förbättra tex övergången från en indragen sjukpenning till att bli inskriven på Arbetsförmedlingen, möter förbunden fortfarande medlemmar som ”faller mellan stolarna” i övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Det är vanligt att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kommer igång för sent. Kunskapsnivån är också låg hos alltför många arbetsgivare. Det kan handla om svårigheten att förstå ett komplext regelverk, motstridiga besked, olika tolkning av begrepp samt regelverk och processer som i grunden motverkar varandra. En nyckelfråga är rätten till ersättning under rehabiliteringen, och finns det osäkerhet kring detta försenas ofta insatser.

TCO ställer sig därför i huvudsak positiv till de rekommendationer för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess som den nationelle samordnaren presenterar i betänkandet. TCO:s bedömning är att rekommendationerna kan stärka tydligheten och begripligheten i processen och även stärka den enskildes möjligheter att få det stöd och den hjälp denne behöver från olika myndigheter och aktörer för att kunna återgå i sitt arbete

 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois